Lubelskie Forum Samorządowe: Aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy dla pracodawcy samorządowego

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

• Przedłużający się stan epidemii stawia przed pracodawcami nowe problemy praktyczne, m.in. w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, czy też godzenia przepisów o ochronie danych osobowych pracowników i odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy.
• W 2021 r. przepisy dotyczące pracy zdalnej mają zostać wprowadzone do treści Kodeksu pracy już nie tylko jako rozwiązanie doraźne związane ze stanem epidemii. Czy nowe przepisy będą mogły być stosowane przez pracodawców samorządowych, którzy zobowiązani są realizować zadania publiczne i zapewnić dostęp obywateli do urzędu?
• W 2021 r. ustawodawca planuje także zmianę przepisów, która wpłynie na długość okresu korzystania przez pracowników z usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby. Czy zmiana ta wpłynie korzystnie na organizację pracy pracodawców samorządowych?  
• W trakcie szkolenia poruszony zostanie również temat przeprowadzania ocen pracowniczych jako obowiązku pracodawcy samorządowego. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące terminów i wymogów formalnych przeprowadzanych ocen, a także orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
• W trakcie spotkania wskazane również zostaną planowane zmiany przepisów prawa pracy, a także temat, który budzi mnóstwo kontrowersji, w tym w zakresie prawa pracy, tj. wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów.
• Te i inne zmiany przepisów, które mają zacząć obowiązywać w 2021 r. zostaną omówione w czasie szkolenia dedykowanego dla praktyków wydziałów Kadr, odpowiedzialnych za obszar zarządzania zasobami ludzkimi u pracodawców samorządowych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Problemy pracodawców samorządowych w związku z trwającym stanem epidemii

 1. Stan epidemii a przepisy Kodeksu pracy – obowiązki pracodawcy.
 2. Przepisy prawa, które pozwalają pracodawcy samorządowemu na przetwarzanie danych o stanie zdrowia pracowników

- czy pracodawca ma podstawę, by pytać pracowników o szczepienie przeciwko COVID-19
- czy pracodawca może pytać o fakt zaszczepienia, powołując się na obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy
- czy pracodawca może uzależnić obowiązek noszenia maseczek od tego, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19
- czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciwko COVID-19 – wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
- czy pracodawca może zorganizować spotkanie/wyjazd integracyjny pracowników, jedynie dla tych, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19

 3.  Sankcje dla pracodawcy za niezapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy vs. sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych pracowników

II. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

 1. W jakich przypadkach dopuszczalne będzie polecenie pracy zdalnej pracownikowi?
 2. Czy polecenie pracy zdalnej będzie mogło być jednostronną czynnością pracodawcy?
 3. Czy inicjatorem wykonywania pracy zdalnej będzie mógł być pracownik?
 4. W jakim miejscu dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej?
 5. Czy praca zdalna będzie mogła być wykonywana w innym miejscu niż miejsce zamieszkania pracownika?
 6. Czy konieczne będzie precyzowanie miejsca świadczenia pracy zdalnej?
 7. Czy dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż ustalone do świadczenia pracy zdalnej?
 8. Wymogi formalne i dokumentowanie zlecania pracownikowi pracy zdalnej. Przykładowa dokumentacja w tym zakresie.
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie pomocy technicznej pracownikowi, który świadczy pracę zdalnie.
 10. Czy pracodawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej?
 11. W jaki sposób ustalana będzie wysokość kosztów, które ponosił będzie pracownik w związku ze świadczeniem pracy zdalnej?
 12. Czy dopuszczalna będzie kontrola pracownika świadczącego pracę zdalnie?
 13. Czy pracodawca będzie miał dodatkowe obowiązki organizacyjne w związku z dopuszczeniem świadczenia pracy zdalnej?
 14. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w związku ze świadczeniem pracy zdalnej.
 15. Wypadek przy świadczeniu pracy zdalnej. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w takiej sytuacji.
 16. Praktyczny wymiar zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej dla pracodawców samorządowych wobec realizowania przez pracodawców zadań publicznych wobec obywateli.

III. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie zaliczania do okresu pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze okresów prowadzenia pozarolniczej działalności i ich praktyczny wymiar dla pracodawców samorządowych.

IV. Zmiany przepisów w zakresie czasowej nieobecności w pracy z powodu choroby.

 1. W jaki sposób pracownicy dokumentują usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu choroby, a w jaki z powodu izolacji i kwarantanny związanej z chorobą zakaźną albo izolacji domownika, czy też dziecka?
 2. Czy dopuszczalne jest wykonywanie pracy zdalnej w czasie choroby, izolacji, kwarantanny? W jaki sposób ma to być dokumentowane?
 3. Ile wynosi okres nieobecności w pracy pracownika z powodu choroby, w którym pracownik chroniony jest przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę?
 4. 182 dni i co dalej?
 5. Prawo pracodawcy do kontroli pracownika w trakcie wykorzystywania orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy. Prawidłowe dokumentowanie.
 6. Praktyczny wymiar dla pracodawców samorządowych zmian przepisów w zakresie okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku z powodu choroby pracownika.

V. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy działów organizacyjnych oraz kadrowo-płacowych, sekretarze oraz wszyscy zainteresowani danym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertką będzie pracownica urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu mobbingu, pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Od lat czynna uczestniczka tematycznych konferencji naukowych oraz autorka wielu publikacji.

zwiń
rozwiń