Lubelskie Forum Samorządowe: Nowe rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w tym systemowe zmiany wynagradzania pracowników zatrudnionych w samorządzie na podstawie wyboru i powołania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W listopadzie 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzająca wyższe wynagrodzenie osób zatrudnionych w samorządzie na podstawie wyboru oraz zmianę upoważnienia dla Rady Ministrów do wydania przepisów wykonawczych, regulujących wynagrodzenia pracowników samorządowych. Konieczne zatem stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wprowadza nie tylko zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru, ale również wyższe wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie powołania. Od października zostały zmienione minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a już planowane są kolejne zmiany, które mogą skutkować modyfikacją indywidualnych warunków zatrudnienia. Zmiany objęły również tabelę stanowisk – zarówno w urzędach jak i jednostkach, co może skutkować koniecznością zmiany regulaminu wynagradzania.

Spotkanie szkoleniowe w ramach Forum ma na celu przedstawienie zmian, a przede wszystkim omówienie ich skutków zarówno na gruncie przepisów wewnątrzzakładowych jak i indywidualnych warunków zatrudnienia. Trener w ramach szkolenia przedstawi zasady modyfikacji wynagrodzenia wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, a także omówi istotne orzeczenia zarówno SN jak i NSA w kontekście wynagrodzeń pracowników samorządowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję skonfrontować własne rozwiązania z tymi rekomendowanymi przez prowadzącego. W trakcie szkolenia omówione zostaną nie tylko zmiany w przepisach, ale również przedstawione zostaną dotychczas obowiązujące reguły, których stosowanie w praktyce budzi duże wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

I. Pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru:

Nowe maksymalne wynagrodzenie.
Nowe zasady ustalania wynagrodzenia minimalnego.
Dodatek specjalny w jednolitej wysokości.
Tryb zmiany wynagrodzenia ze szczególnym uwzględnieniem treści uchwały.
Termin, od którego pracownikowi przysługuje wyższe wynagrodzenie.
Skutki nieuchwalenia przez radę wynagrodzenia w wyższej wysokości.


II. Pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania:

Nowe maksymalne wynagrodzenie.
Zasady modyfikacji wynagrodzenia.
Termin, od którego pracownikowi przysługuje wyższe wynagrodzenie.
Składniki wynagrodzenia, przysługujące pracownikom.

III. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

Nowa tabela zawierająca minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od października 2021 r. i od stycznia 2022 r.
Konsekwencje zmian stanowisk pracy w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dostosowanie zakładowego regulaminu wynagradzania do nowych przepisów płacowych.
Sytuacje, w których należy zmodyfikować umowy o pracę.
Przeniesienie stanowiska ze stanowisk urzędniczych do stanowisk pomocniczych i obsługi – konsekwencje.
Postępowanie pracodawcy samorządowego w sytuacji dostarczenia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających okresy wliczane do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej.
Właściwe dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy przede wszystkim pracowników działów kadr i księgowości, kadrę kierownicza, pracowników działów prawno-organizacyjnych oraz osoby, które na co dzień zajmują się tematyką wynagrodzeń pracowniczych w szerokim ujęciu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych: 180 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 279,00 zł.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumskarbnikow@frdl.lublin.pl do 1 grudnia 2021 r. Karta dostępna na stronie http://frdl.lublin.pl/fora/forum-premium-jst-wojewodztwa-lubelskiego/najblizsze-spotkania-2021
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.