Nowa ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych - wejście w życie 11.10.2021r. - obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy

Przy zgłoszeniach do 19 listopada 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy właściwe funkcjonowanie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz nowe regulacje w tym zakresie, obowiązujące od 11 października 2021r. Prowadząca omówi min. kwestie związane z tworzeniem i weryfikacją statutu KZP, zasadami udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, obowiązkami pracodawcy a także prowadzeniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania KZP. Przeanalizowane zostanie także aktualne orzecznictwo w zakresie działalności PKZP

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących kas zapomogowo – pożyczkowych, omówienie zmian w ustawie.
  • Uzyskanie informacji, pozwalającej na stwierdzenie czy nasza kasa zapomogowo- pożyczkowa działa prawidłowo.
  • Analiza niezbędnej dokumentacji dotyczącej działalności PKZP, w tym statutów, wzorów wniosków oraz oświadczeń.
  • Wskazanie obowiązków spoczywających na KZP, jako Administratorze Danych Osobowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy.

2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy.

3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP.

4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania.

5. Statut jako podstawa działania KZP:
a. jak prawidłowo opracować statut,
b. obligatoryjne elementy statutu,
c. statut PKZP a regulamin KZP, czy regulamin jest potrzebny.
d. omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.

6. Umowa między pracodawcą a KZP – podstawy prawne, konieczne zapisy, co się zmienia.

7. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między KZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.

8. Porozumienie między pracodawcami w przypadku Międzyzakładowych Kas, jak działa MKZP, charakterystyka MKZP, odrębności i podobieństwa.

9. Koszty działania KZP i MKZP.

10. Deklaracje członkowskie, nowe oświadczenia o zgodach, przykładowe wzory oświadczeń, jak powinna wyglądać deklaracja po zmianach.

11. Jak realizować obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO po zmianach.

12. Osoby uprawnione do wypłaty wkładów po śmierci kim mogą być – nowe obowiązki kasy, osób uprawnionych, a co ze zgłoszeniem do organu podatkowego?

13. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP, co zmienia się w funduszach KZP, co z funduszem zapomogowym.

14. Zasady udzielania pożyczek z PKZP, rola poręczycieli, kto może być poręczycielem na gruncie nowej ustawy, obowiązki pracodawcy względem poręczycieli.

15. Umowa pożyczki.

16. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania, co z pozwem do sądu.

17. Kiedy można skreślić członka z KZP, zasady po zmianach, uchwały zarządu, ich uzasadnianie i doręczanie.

18. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.

19. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością KZP:
a. deklaracja przystąpienia do PKZP,
b. wniosek o udzielenie pożyczki,
c. wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów,
d. oświadczenie poręczyciela,
e. wniosek o częściowy zwrot wkładów,
f. wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia,
g. wniosek o zapomogę,
h. wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia,
i. wniosek o uzupełnienie wkładów,
j. protokoły z posiedzeń organów KZP,
k. uchwały organów,
l. oświadczenia o zgodzie na potrącenia,
m. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych,
n. protokoły z przeglądu danych,
o. polityka rachunkowości,
p. inne.

20. Organy PKZP , w jaki sposób działają, dokumentacja, protokoły , posiedzenia:
a. walne zebranie członków i jego kompetencje- zmiany w ustawie, zwoływanie, posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co z delegatami-zmiany,
b. zarząd PKZP i jego kompetencje – zmiany, posiedzenia zarządu, nowe obowiązki i uprawnienia, wniosek o REGON, dostosowanie statutu,
c. komisja rewizyjna i jej kompetencje – zmiany.

21. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki, jakie zmiany.

22. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych:
a. inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia?
b. obowiązki informacyjne,
c. zgoda,
d. zabezpieczenia,
e. dokumentacja przetwarzania danych,
f. naruszenia ochrony danych osobowych,
g. powierzenie danych osobowych?
h. rejestr czynności przetwarzania,
i. nowe zapisy ustawy w zakresie ochrony danych, zgody, oświadczenia, statut, podstawy przetwarzania, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych, bezpieczeństwo danych, klauzule informacyjne, okresy retencji danych, upoważnienia.

23. Egzekucja z wkładów w KZP.

24. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.

25. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZFŚS, kas zapomogowo-pożyczkowych, czy przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 479 PLN netto/os.

Przy zgłoszeniach do 19 listopada 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 30 listopada 2021 r.