• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę i zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy w 2022 roku.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, umów o pracę, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego zostaną omówione skutki planowanej nowelizacji Kodeksu pracy w 2022 r. m.in. w zakresie rozwiązywania umów o pracę, regulacji wewnątrzzakładowych jak i dokumentacji pracowniczej. Program szkolenia zakłada szersze spojrzenie na problematykę rozwiązywania umów o pracę w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli się zapoznać z przykładowymi dokumentami – opracowanymi przez eksperta – na potrzeby niniejszego spotkania. Dzięki uczestnictwu w proponowanym webinarium będzie można się dowiedzieć m.in. jak przygotować uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas określony/nieokreślony, sporządzić regulamin pracy zdalnej, uzupełnić regulamin pracy o zasady kontroli trzeźwości czy odpowiedzieć na wniosek pracownika o elastyczną organizację pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  1. Zapoznanie z planowanymi zmianami w Kodeksie pracy wynikającymi m.in. z dyrektyw UE, które powinny być implementowane do Kodeksu pracy od sierpnia 2022 r. oraz innymi projektami zmian Kodeksu pracy.
  2. Nabycie umiejętności formułowania oświadczeń pracodawcy, udzielania odpowiedzi na wnioski pracowników oraz sporządzania pozostałej dokumentacji pracowniczej, w kontekście nowelizacji przepisów Kodeksu pracy.
  3. Łatwiejsze zrozumienie przypadków, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe bieżącej działalności.
zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka ustania stosunku pracy wskutek:
a. rozwiązania stosunku pracy (jednostronne lub obustronne oświadczenie woli, upływ czasu terminowych stosunków pracy),
b. wygaśnięcia stosunku pracy.
2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
3. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:

a. przyczyny dotyczące pracownika/ pracodawcy,
b. przyczyny niezależne od stron,
c. wymagania formalno-prawne – forma,
d. okresy wypowiedzenia , w tym skracanie i wydłużanie,
e. ochrona ogólna i szczególna pracownika przed wypowiedzeniem.
4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika:
a. wymagania formalno-prawne – forma, okresy wypowiedzenia,
b. przyczyny / opcja ich ujawniania przez pracownika w treści wypowiedzenia.
5. Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony (przykłady oświadczeń, konsultacja związkowa).
6. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę (wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy).
7. Nowe zasady ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży i w związku z pełnieniem funkcji rodzicielskiej.
8. Procedura zwolnień grupowych i indywidualnych w oparciu o ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (t.j. Dz.U z 2018 r., poz.1969):

a. osoby podlegające ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy,
b. udział przedstawicielstwa pracowniczego,
c. zawarcie porozumienia i regulamin zwolnień grupowych,
d. zawiadomienie urzędu pracy,
e. prawo do ponownego zatrudnienia.
9. Szczególny tryb rozwiązywania stosunków pracy:
a. przez pracownika po przejęciu przez innego pracodawcę w trybie art.231 Kodeksu pracy,
b. likwidatora lub syndyka.
10. Odrębności w rozwiązywaniu stosunku pracy w oparciu o:
a. mianowanie (nauczyciele),
b. powołanie (z-cy wójta, burmistrza, prezydenta, skarbnika, dyrektora instytucji kultury),
c. wybór (wójt, burmistrz, prezydent).
11. Rozwiązanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
12. Wady oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania umów o pracę.
13. Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
14. Dokumentacja pracownicza po zmianach Kodeksu pracy w wyniku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105)i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) m.in.:

a. nowa treść umowy o pracę, w tym na okres próbny,
b. rozszerzona informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia,
c. wniosek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny o podanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy (+ odpowiedź pracodawcy),
d. wnioski pracowników o bardziej przewidywalne i przejrzyste warunki zatrudnienia (plus odpowiedź pracodawcy),
e. wniosek o urlop opiekuńczy,
f. wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych,
g. nowe okoliczności wnioskowania o elastyczną organizacji pracy (plus odpowiedź pracodawcy).
15. Skutki wprowadzenia do Kodeksu pracy możliwości kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających:
a. przykład zapisów w regulaminie pracy,
b. obowiązek informacyjny pracodawcy,
c. wyniki badań trzeźwości w dokumentacji pracowniczej.
16. Wprowadzenie w Kodeksie pracy zasad pracy zdalnej:
a. postanowienia umowy o pracę lub aneksu o pracę zdalną,
b. regulamin pracy zdalnej,
c. polecenie wykonywania pracy zdalnej (pracodawcy),
d. wniosek każdej o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,  
e. zgłoszenie wypadku podczas pracy zdalnej, zasady dokonania oględzin miejsca wypadku,
f. wniosek o praca zdalną „okazjonalną” (plus odpowiedź pracodawcy).
17. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby stosujące przepisy prawa pracy: pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, sekretarze oraz pracodawcy, kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2022).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 16 września 2022 r.