• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku, a kontrola państwowej inspekcji pracy i jej skutki. Lista sprawdzająca do samokontroli, czyli jak uniknąć błędów przy stosowaniu nowych rozwiązań prawnych w zakresie prawa pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostanie omówiona problematyka kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i stosowanych przez nią środków prawnych, po nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r. Formuła szkolenia oparta jest częściowo o studium przypadków (kazusy) - ilustrujących podstawowe problemy związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi oraz podejmuje próbę stworzenia listy kontrolnej do samokontroli przestrzegania nowelizowanych przepisów Kodeksu pracy wzorowanej na listach kontrolnych PIP. Tym samym udział w szkoleniu daje uczestnikom możliwość odpowiedniego przygotowania do ewentualnej kontroli zewnętrznej (PIP) w przyszłości i uniknięcia konsekwencji karno-wykroczeniowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Zapoznanie uczestników z przebiegiem kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, stosowanych środków prawnych
- Przygotowanie do kontroli PIP w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy po nowelizacji w 2023 roku
- Przygotowanie pracodawcy do poszczególnych etapów postępowania kontrolnego (w tym administracyjnego i karno – wykroczeniowego) w ramach uprawnień PIP oraz korzystania z dostępnych środków odwoławczych
- Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (przygotowanie własnej listy kontrolnej)
- Zapoznanie z aktualnymi interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy w strukturach PIP
- Poznanie praktycznych aspektów kontroli PIP z perspektywy doświadczeń inspektora pracy PIP
- Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców
- Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości 

zwiń
rozwiń
Program

1.Zadania i uprawnienia organów PIP. Podstawa prawna i struktura organizacyjna.  
2.Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez organy PIP.
3.Właściwość rzeczowa (zadania) i miejscowa organów PIP.
4.Postępowanie kontrolne inspektora pracy i jego przebieg  
5.Typowe kontrole PIP (listy kontrolne, zakres kontrolowanych zagadnień).
6.Zakres kontroli PIP w związku nowelizacją przepisów Kodeksu pracy w 2023 r. (praca zdalna, kontrola trzeźwości, nowelizacja wynikająca z wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105).  itp.)., w tym omówienie możliwych nieprawidłowości i ich skutków w zakresie m.in:
a) sposobu kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających  
b) pracy zdalnej
c) nowych postanowień umowy o pracę na okres próbny
d) rozszerzenia treści umowy o pracę i informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia
e) naruszenia przez pracodawcę ustawowych gwarancji w zakresie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia
f) trybu i treści odpowiedzi na wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy
g) nowej polityki szkoleniowej pracodawcy, w tym przypadków zapewnienia pracownikowi nieodpłatnego szkolenia zaliczanego do czasu pracy
h) urlopu rodzicielskiego – nowego wymiaru, wymagań formalnych, zasad korzystania 
i) urlopu opiekuńczego – zasad, wymiaru, wymagań formalnych
j) zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
k) rozszerzenia zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę na dzieckiem
l) urlopu ojcowskiego
m) ograniczeń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej 
n) nowych zasad ochrony trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej
o) uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę 
p) uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej  
q) nowych zasad korzystania z przerw w pracy

7.Dokumentowanie wyników kontroli. Protokół kontroli i notatka urzędowa. Prawo do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w protokole.
8. Inne zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia kontroli. Skarga na inspektora PIP.
9. Decyzje administracyjne organów PIP (nakazy) i ich zakres przedmiotowy. Wyłączenie rozstrzygania kwestii spornych np. w nakazach płacowych.
10.Postępowanie egzekucyjne w przypadku braku wykonania decyzji organów PIP.
11.Wystąpienie i polecenie inspektora pracy. 
12. Przykłady środków prawnych wydawanych przez PIP i procedura odwoławcza.
13. Postępowanie inspektora pracy w sprawach o wykroczenia (nowe wykroczenia w KP w 2023 r.).  
14. Udział inspektora pracy w postępowaniu karnym i cywilnym.
15. Sesja pytań uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i płac, sekretarze, przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw, związków zawodowych i inne osoby stosujące przepisy prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie szkoleń dotyczących prawa pracy. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 550 PLN. W przypadku zgłoszenia do 15 maja cena 490,00. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.