Obowiązkowe informacje o warunkach zatrudnienia. Nowy zakres po zmianie przepisów

online

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom działów kadr szkolenie, przedmiotem którego będą nowe informacje o warunkach zatrudnienia wynikające z ostatnich zmian w kodeksie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy nakładają na pracodawców wiele dodatkowych obowiązków informacyjnych. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia o informacje, jakie pracodawca musi przekazywać pracownikom zarówno przy zawieraniu umowy o pracę jak i w trakcie jej trwania sprawi, że omawiany dokument stanie się bardzo skomplikowany i wielostronicowy, tym bardziej, że każda taka informacja musi być indywidualnie dopasowana do każdego pracownika. W związku z tym jego przygotowanie może przysporzyć wiele trudności. Jednak już teraz możecie Państwo przygotować projekt informacji o warunkach zatrudnienia w nowym brzmieniu i to szkolenie Państwu w tym pomoże.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowe omówienie i przedstawienie uczestnikom wszelkich prawidłowych praktyk tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia w zakładach pracy, w których funkcjonuje regulamin pracy jak i w tych, gdzie go nie ma.
 • Uświadomienie uczestnikom jakie są skutki prawne dla pracodawcy i sankcje za nieprzekazanie pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Omówienie zmian związanych z zatrudnianiem pracowników.
 • Możliwość konsultacji w trakcie szkolenia z prowadzącą i uzyskanie odpowiedzi na indywidulane kwestie problemowe.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany przepisów dotyczące zakresu obowiązkowej informacji związanej z zatrudnieniem nowych pracowników:
 • treść informacji o warunkach zatrudnienia,
 • termin na przekazanie informacji pracownikom,
 • sposób i forma przekazywania pracownikowi informacji,
 • obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy,
 • przysługujące pracownikowi przerwy w pracy,
 • przysługujący pracownikowi dobowy i tygodniowy odpoczynek,
 • zasady dotyczące przerw w godzinach nadliczbowych i rekompensata,
 • zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę – w przypadku pracy zmianowej,
 • zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy,
 • składniki wynagrodzenia inne niż określone w umowie o pracę oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe.
 • wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności wypoczynkowego oraz procedur jego przyznawania i ustalania,
 • obowiązująca procedura rozwiązywania stosunku pracy – w tym wymogi formalne, długość okresów wypowiedzenia oraz termin odwołania się do sądu pracy,
 • prawo pracownika do szkoleń – ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy,
 • układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracodawca jest objęty,
 • obowiązek poinformowania pracowników o nazwie instytucji, do której wpływają składki ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania o każdorazowej zmianie adresu siedziby pracodawcy.
 1. Obowiązki pracodawcy, w przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów:
 • uzupełnienie (zaktualizowanie) stosowanych przez pracodawcę informacji,
 • termin na uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia.
 1. Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?
 2. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej:
 • o określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną,
 • wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.
 1. Skutki dla pracodawcy nieprzekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowych informacji.
 2. Przedstawienie i omówienie przykładowej nowej informacji o warunkach zatrudnienia w zakładzie, w którym funkcjonuje regulamin pracy.
 3. Konsultacje, pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych i przygotowują dokumenty kadrowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej, na co dzień rozwiązując nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i administracji publicznej. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 stycznia 2023 r.