Pracownicza kasa-zapomogowo pożyczkowa a kasa zapomogowo-pożyczkowa. Rewolucyjne zmiany po uchwaleniu ustawy z sierpnia 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Na zajęciach zostanie omówiona nowa ustawa z sierpnia 2021 r. dotycząca Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (KZP). Dotychczasowe Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP) - zgodnie z przepisami przejściowymi - mają 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie się do zmian. Każda PKZP w tym terminie jest zobowiązana do zmian w statucie i dokumentach wewnętrznych. Po tym terminie przestaną funkcjonować PKZP tak jak obecnie a zostaną one przekształcone w KZP. Na zajęciach kompleksowo omówione zostaną też obecne zasady funkcjonowania PKZP i kwestie dotyczące przepisów przejściowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie nowej ustawy z sierpnia 2021 r. dotyczącej KZP;
 • Przedstawienie zmian, do których zgodnie z nową ustawą zobowiązana jest każda PKZP;
 • Zapoznanie z przepisami przejściowymi;
 • Przedstawienie zasad funkcjonowania PKZP i KZP;
 • Omówienie aktualnych trudności dotyczących funkcjonowania PKZP.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany od 2021 r.:
  1. KZP a PKZP;
  2. przepisy przejściowe – termin na dostosowanie się do zmienionej ustawy;
  3. nadzór na PKZP – nie tylko związki zawodowe;
  4. sposób nadzoru – opis czynności;
  5. prawa i obowiązki członków;
  6. nowe obowiązki pracodawcy i PKZP;
  7. zasady przetwarzania danych;
  8. dokumenty elektroniczne jako alternatywa dla dokumentów papierowych;
  9. przepisy przejściowe.
 2. Funkcjonowanie PKZP i KZP:
  1. funkcjonowanie PKZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
  2. dokumenty papierowe a elektroniczne – czy można wprowadzić już teraz?
  3. zadłużenia członków PKZP – coraz większy problem praktyczny;
  4. ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w PKZP;
  5. zasady związane z RODO;
  6. dane posiadane przez PKZP – co podlega ochronie?;
  7. procedura dotycząca RODO;
  8. dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
  9. upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
 3. Zmiany przepisów prawnych a rozliczanie PKZP w 2021 r.:
  1. rozliczanie umów zlecenia w 2021 r. – stawka za 1 godz.;
  2. odsetki za zwłokę a odsetki za opóźnienie;
  3. biała lista podatników a PKZP – czy należy się ujawniać w MF?;
  4. obowiązkowa podzielona płatność i rachunek na VAT a PKZP;
  5. BDO i rejestr odpadów – czy dotyczy PKZP?
 4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania PKZP:
  1. sprawozdanie finansowe za 2020 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach;
  2. zdolność sądowa PKZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
  3. zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie PKZP;
  4. przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
  5. wynagrodzenie za prowadzenie spraw PKZP – czy przysługuje?
  6. zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do PKZP;
  7. rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia PKZP;
  8. zajęcia komornicze wkładów członków PKZP;
  9. organy kontrolujące PKZP – kto może PKZP kontrolować?
 5. Zasady funkcjonowania PKZP:
  1. podmioty tworzące PKZP – kiedy można utworzyć PKZP w zakładzie pracy;
  2. podmioty uprawnione do korzystania z PKZP;
  3. zasady gromadzenia wkładów w PKZP;
  4. zasady udzielania pożyczek z PKZP;
  5. przychody związane z funkcjonowaniem PKZP, w tym odsetki od udzielonych pożyczek;
  6. koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – zasady rozliczania;
  7. likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
 6. Organy PKZP i ich zadania:
  1. walne zebranie członków;
  2. zarząd PKZP;
  3. komisja rewizyjna.
 7. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem PKZP:
  1. pomoc techniczna;
  2. pomoc prawna;
  3. pomoc finansowo – księgowa;
  4. brak pomocy udzielonej PKZP a skutki dla pracodawcy.
 8. Druki funkcjonujące w związku z działaniem PKZP:
  1. statut PKZP;
  2. deklaracja przystąpienia do PKZP;
  3. wniosek o udzielenie pożyczki;
  4. stan konta;
  5. sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości;
  6. zasady zmiany Statutu PKZP;
  7. rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne.
 9. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

członkowie zarządu i rad nadzorczych PKZP, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający PKZP, członkowie PKZP, przedstawiciele działu kadr i płac.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym. 

zwiń
rozwiń