Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce. Rachunki i dokumentacja

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i działania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Ważne informacje o szkoleniu

Pracodawcy sfery budżetowej oraz maili przedsiębiorcy wdrażają u siebie pracownicze plany kapitałowe. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK jedynie finalizuje formalny proces utworzenia programu. Prawdziwe obowiązki kadrowo-płacowe dopiero się wówczas zaczynają. Trzeba w odpowiednich terminach zgłaszać osoby nowozatrudnione, rozliczać i przekazywać wpłaty do PPK oraz realizować wiele obowiązków informacyjnych z tym związanych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie ma celu zapoznanie pracodawcy i jego służb kadrowo-płacowych z praktyką obsługi PPK na co dzień. Poznają oni zasady sporządzania dokumentów służących do obsługi PPK, naliczania wpłat do PPK oraz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zgłaszanie do PPK osób zatrudnionych:
• Kto może zostać uczestnikiem programu?
• Uczestnictwo z automatu (pracobiorcy młodsi) i na wniosek (pracobiorcy starsi).
• Zapisanie do programu – na czym polega od strony technicznej (umieszczenie na liście uczestników, rejestracja w instytucji finansowej, otworzenie rachunku PPK).
• Omówienie informacji dla starszych osób o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek (wzór).
• Wniosek starszej osoby o jej zapisanie do PPK.
• Zgłaszanie do PPK osób zatrudnianych po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK.
• Zasady ustalania minimalnego stażu 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy.
• Spóźnione uzyskanie członkostwa wskutek nie zawarcia na czas umowy o prowadzenie PPK.
• Zgłaszanie do PPK pracowników/zleceniobiorców na długich zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim.
• Zgłaszanie do PPK pracowników na urlopach bezpłatnych.
2. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK:
• Omówienie wzoru deklaracji rezygnacji.
• Terminy składania deklaracji rezygnacji.
• Skutki złożonej deklaracji.
• Sposoby powrotu do programu po złożeniu deklaracji rezygnacji:
a. Wniosek o wznowienie wpłat do PPK i jego skutki.
b. Wznowienie wpłat z automatu przez pracodawcę raz na 4 lata (omówienie związanej z tym dokumentacji).
3. Wpłaty do PPK na liście płac:
• Wpłaty podstawowe i dodatkowe.
• Omówienie informacji dla uczestnika o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
• Wpłaty finansowane przez pracodawcę i uczestnika.
• Zawieszenie wpłat w sytuacjach kryzysowych.
• Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika (omówienie deklaracji finansowania wpłaty podstawowej).
• Terminy naliczania, potrącania i dokonywania wpłat do PPK.
• Opodatkowanie i oskładkowanie wpłat finansowanych przez pracodawcę.
• Moment powstania przychodu z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę.
• Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
• Rozliczenie na liście płac wpłat do PPK potrącanych z wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, członka RN i osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.
4. Wpłaty do PPK w sytuacjach szczególnych:
• Skutki zbyt późnego zgłoszenia zatrudnionego do PPK.
• Konsekwencje zbyt wczesnego zapisania do PPK.
• Wpłaty do PPK a zwrot nadpłaty pensji w trybie uproszczonym.
• Wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy.
• Wpłaty do PPK po śmierci uczestnika.
• Wpłaty do PPK w razie dokonania wypłaty i zwrotu środków.
5. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK:
• Wpłaty do PPK a podstawa dokonania potrącenia.
• Ustalanie kwot wolnych uczestnika PPK, w tym korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”.
• Przykłady na dokonywanie potrąceń.
6. Obowiązki informacyjne pracodawcy względem uczestnika PPK:
• Obowiązek poinformowania osób w wieku pow. 55 lat o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek.
• Obowiązek poinformowania każdego uczestnika o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej i obniżenia wpłaty podstawowej.
• Obowiązek poinformowania nowozatrudnionego, który złożył oświadczenie o posiadaniu innych rachunków PPK, o konieczności złożenia za niego wniosku o wypłatę transferową.
• Obowiązek poinformowania osoby, przeniesionej do nowego programu PPK wskutek wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK, o konieczności złożenia za nią wniosku o wypłatę transferową.
• Obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, do końca lutego raz na 4 lata (po raz pierwszy do końca lutego 2023) o konieczności wznowienia za nich wpłat od kwietnia, chyba że znowu zgłoszą deklaracje rezygnacji.
7. Obowiązki informacyjne instytucji finansowej względem uczestnictwa:
• Informacja powitalna.
• Informacja roczna.
• Informacja końcowa.
8. Dokumentacja PPK:
• Pozostałe dokumenty dotyczące obsługi PPK.
• Miejsce i czas ich przechowywania.
• Dane osobowe przekazywane instytucji finansowej.
• Czy jest potrzebna umowa podpowierzenia?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert prawa pracy i obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczony wykładowca z tych dziedzin i ceniony redaktor prawny. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jest doświadczonym szkoleniowcem z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżącą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą rozwiązują około 10 życiowych przykładów. Zajęcia prowadzi w ujęciu interdyscyplinarnym – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 2 czerwca 2021 r.