Prawo Pracy 2021 – obowiązki pracodawców

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2021roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w spotkaniu pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę na temat nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji podstawowych obowiązków pracownika i pracodawcy z uwzględnieniem przepisów dotyczących pracy zdalnej i przepisów związanych z realizacja przepisów tarczy antykryzysowej. Uczestnicy biorący udział w spotkaniu będą potrafiły uniknąć odpowiedzialności z tytułu naruszeń uprawnień pracowniczych. Program szkolenia został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne i teoretyczne prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Aktualizacja oraz pogłębienie szczegółowej wiedzy i praktyki w zakresie przepisów prawa pracy regulujących kwestię zatrudniania i zwalniania pracowników oraz realizacji innych obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie kształtowania stosunku pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie swobodnie orientować się w tematyce zatrudniania i zwalniania pracowników oraz stosowania przepisów w okresie COVID.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza umów o pracę i umów zlecenia po zmianie przepisów, różnice wg obowiązującego orzecznictwa i wykładni Państwowej Inspekcji Pracy:
• Obowiązujące w obrocie prawnym umowy o pracę,
• Orzecznictwo w zakresie umów o pracę.
2. Zasady rozwiązywania stosunku pracy w okresie COVID:
• Sposoby doręczenia pisma dotyczącego rozwiązania stosunku pracy w okresie.  
3. Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej: 
• Pozyskiwanie danych osobowych,
• Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• Nowe zasady tworzenia teczki akt osobowych, tworzenie podteczki,
• Dokumentacja związana z badaniami profilaktycznymi,
• Zasady gromadzenia danych osobowych.
4. Wybrane zagadnienia z czasu pracy:
• Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania,
• Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy,
• Rozliczanie czasu pracy osób przebywających na kwarantannie i będących w izolacji,
• Ewidencja czasu pracy,
• Rozkłady czasu pracy –COVID 19.
5. Organizacja pracy zdalnej:
• Zlecenie pracy zdalnej,
• Zakres, rozliczanie, bezpieczeństwo danych osobowy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, naczelnicy i kierowniczy działów kadr i płac, pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją pracowników i sprawami kadrowymi w zakładzie pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu prawa pracy i BHP, specjalista ds. poradnictwa prawnego z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 24 czerwca 2021 r.