Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów kadr szkolenie, którego przedmiotem jest dokumentacja pracownicza.

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, wprost sformułowany w Kodeksie pracy. Z tym obowiązkiem pracodawcy powiązane są liczne uprawnienia pracownika. Dla przykładu, informacje ujęte w ewidencji czasu pracy wpływają na jego uprawnienia płacowe. Dodatkowo, PIP w zasadzie podczas każdej kontroli weryfikuje sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w przedmiocie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, ewidencjonowania czasu pracy, gromadzenia dokumentacji związanej z pracą zdalną, odpowiedzialności pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej. Uczestnikom zostaną przedstawione „krok po kroku” zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem dokumentów wytworzonych u pracodawcy samorządowego. Dodatkowo, na szkoleniu zostaną zaprezentowane stanowiska PIP oraz resortu pracy z zakresu omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wzorów dokumentów możliwych do zastosowania w praktyce.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Poznanie zasad kontroli zagadnień związanych z dokumentacją pracowniczą.
 • Możliwość konsultacji z trenerem bieżących problemów w zakresie omawianej tematyki.
zwiń
rozwiń
Program

I. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:

 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy oraz jej elementy wyszczególnione w przepisach wykonawczych.
 2. Wymagania dotyczące warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 3. Okres przechowywania „nowej” i dotychczas wytworzonej dokumentacji pracowniczej – studium przypadków.
 4. Obowiązek informacyjny pracodawcy przy ustaniu stosunku pracy – wzór informacji.
 5. Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – studium przypadków.
 6. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej - z papierowej na elektroniczną.
 7. Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę.
 8. Zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej – wzór wniosku pracownika.
 9. Katalog osób uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika.
 10. Katalog wykroczeń związanych z dokumentacją pracowniczą.

Uczestnik pozna odpowiedzi na pytania:

 • Które z wytwarzanych przez pracodawcę dokumentów wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej w rozumieniu przepisów?
 • Jakie praktyczne znaczenie mają przymioty odnoszące się do dokumentacji pracowniczej - poufności, integralności, kompletności oraz dostępności?
 • W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek, a kiedy nie powinien kontynuować prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika?
 • W jakich w przypadkach pracodawca będzie musiał przechowywać dokumentację pracownicza dłużej niż 10 lat?
 • Jak pogodzić różne okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej z ponownym nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracownikiem po wejściu w życie zmian?
 • W stosunku do których pracowników pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny w zakresie dokumentacji pracowniczej przy ustaniu stosunku pracy?
 • Czy wymaganą przepisami informację można umieścić w świadectwie pracy?
 • W jakim terminie oraz w jakiej formie pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi kopię dokumentacji pracowniczej?

 II. Prowadzenie akt osobowych pracownika po zmianach:

 1. Analiza katalogu dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych po zmianach z podziałem na części – A,B,C,D.
 2. Odpisy i kopie dokumentów – analiza poszczególnych dokumentów wyszczególnionych w rozporządzeniu w kontekście możliwych form przechowywania.
 3. Informowanie pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposobie jej odbioru po upływie okresu przechowywania oraz przy zmianie jej postaci.
 4. Miejsce przechowywania dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. pracy zdalnej, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, dokumentu potwierdzającego złożenie ślubowania pracownika samorządowego, dokumentów potwierdzających okres pracy w gospodarstwie rolnym wliczanego do stażu pracy.
 5. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej.

Uczestnik pozna odpowiedzi na pytania:

 • Czy pracodawca ma obowiązek wyodrębnić w aktach osobowych część D, nawet jeśli pracodawca nie przechowuje w niej żadnego dokumentu?
 • Czy inspektor pracy może nałożyć grzywnę za błędy przy prowadzeniu akt osobowych?
 • Które skierowania i badania lekarskie wstępne należy przechowywać w części A akt osobowych, a które w części B akt osobowych?
 • Co zrobić, jeśli w trakcie przeglądania akt osobowych kadrowiec „natknie się” na dokumenty zawierające dane, które kiedyś zostały legalnie pozyskane, a obecnie ich przetwarzanie budzi wątpliwości?
 • Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o wykonanie kopii akt osobowych prowadzonych od kilkunastu lat?
 • Czy nadal można żądać wypełnienia kwestionariuszy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/pracownika pomimo, że nie są przewidziane w przepisach wykonawczych?

III. Dokumentacja związana z czasem pracy po zmianach:

 1. Okres przechowywania poszczególnych dokumentów.
 2. Elementy, jakie powinna zawierać ewidencja czasu pracy.
 3. Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych.
 4. Postać, w których pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację związaną z czasem pracy.
 5. Ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy.
 6. Dokumentacja związana ze świadczeniem przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych.
 7. Harmonogramy czasu pracy – zasady tworzenia, przekazywania pracownikom, okres przechowywania.

Uczestnik pozna odpowiedzi na pytania:

 • Jakie informacje należy umieszczać w ewidencji czasu pracy?
 • Na jaki okres tworzyć ewidencję czasu pracy oraz jak długo należy ją przechowywać?
 • Komu należy sporządzać harmonogram czasu pracy?
 • Na jaki okres należy tworzyć harmonogram czasu pracy i jak długo należy go przechowywać?
 • Czy dopuszczalne jest prowadzenie i przechowywanie części dokumentacji związanej z czasem pracy np. ewidencji czasu pracy w postaci elektronicznej, a części np. wniosków o wyjście prywatne w postaci papierowej?
 • Czy po zmianach nadal można prowadzić książkę wyjść prywatnych jako jedynej dokumentacji z tym związanej?
 • Czy wnioski o wyjście prywatne muszą być sporządzane w formie pisemnej?
 • Gdzie należy przechowywać wnioski pracownika o zwolnienie z tyt. opieki nad dzieckiem?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy tj. pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 14 stycznia 2022 r.