Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

Program i karta zgłoszenia

Proponowane szkolenie realizujemy również w formie stacjonarnej, na zlecenie instytucji w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i wszystkim zainteresowanym tematyką prawa pracy. Proponujemy zajęcia dotyczące zjawiska mobbingu i przeciwdziałania tego typu działaniom.
Szkolenie możemy zorganizować w formule zamkniętej dla Państwa Instytucji w podziale na grupę kadry zarządzającej i osobną pracowników szeregowych. Może być ono pierwszym krokiem do przygotowania regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w urzędzie i jednostkach podległych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.” - art. 943 § 2 Kodeks Pracy. Zapraszamy na zajęcia podczas, których skoncentrujemy się na aktualnych prawnych konsekwencjach zjawiska mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. W trakcie szkolenia omówione zostaną także skutki ekonomiczne, socjologiczne, zdrowotne jako następstwo utrwalenia negatywnych postaw wśród uczestników procesu pracy. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom wczesną identyfikację zjawiska za sprawą narzędzi pozwalających reagować na przejawy mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy.
Omawiane treści podczas szkolenia będą uwzględniały aktualny stan prawny na dzień realizacji zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie wczesnego wykrywania/identyfikacji negatytwnych zjawisk mogących przerodzić się w mobbing lub dyskryminację (np. konflikt) lub przesłanek wyczerpujących te pojęcia oraz skutecznego reagowania.
• Nabycie umiejętności rozróżnienia przejawów mobbingu lub dyskryminacji od zwykłych kompetencji kadry kierowniczej.
• Zapoznanie się z konkretnymi przykładami mobbingu i dyskryminacji (kazusy) jako ilustracja skutków prawnych i ekonomicznych (kontrole pip, rozstrzygnięcia sądów powszechnych - szczególnie tych zasądzających wysokie odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych !)
• Analiza przykładowej polityki antymobbingowej, w tym zasad funkcjonowania komisji antymobbingowej (dostęp do wzoru zarządzenia i anonimowych ankiet).
• Możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu

zwiń
rozwiń
Program

1. Zjawisko mobbingu – charakterystyka.
2. Płaszczyzny mobbingu. Pojęcie staffingu.
3. Rozwiązania prawne w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.
4. Mobbing, a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
5. Identyfikacja – co jest, a co nie jest mobbingiem. Zarządzanie zespołem pracowników.
6. Reagowanie pracodawcy, przełożonego i świadka na przejawy mobbingu, dyskryminacji i molestowania.
7. Konflikt w miejscu pracy i skutki jego utrwalenia.
8. Skutki mobbingu dla pracownika i pracodawcy.
9. Mobber i ofiara mobbingu.
10. Przebieg mobbingu.
11. Przeciwdziałanie (przez pracodawcę i kadrę kierowniczą) mobbingowi w miejscu pracy. 
12. Jak radzić sobie z mobbingiem? Działanie ofiary i świadka mobbingu. Instrumenty wewnątrzzakładowe. Zewnętrzne instytucje wsparcia i ochrony prawnej.
13. Praca zdalna, a mobbing i dyskryminacja.
14. Roszczenia pracownicze w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.
15. Jakie korzyści daje organizacja konsultacji dla pracowników i wprowadzenie obserwatora w zakresie identyfikacji zjawiska mobbingu?
16. Praktyczne zastosowanie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (analiza przypadków).
17. Przykłady ankiet ukierunkowanych na identyfikację mobbingu.
18. Organizacja telefonicznych konsultacji dla pracowników.
19. Komisja Antymobbingowa – przebieg posiedzeń, przyjmowanie wyjaśnień od wnioskodawców, świadków i osób podejrzewanych o mobbing, wiążące ustalenia Komisji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, osoby stosujące przepisy prawa, w tym sekretarze, pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, zainteresowani pracownicy, członkowie komisji antymobbingowych, przedstawiciele związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; studia podyplomowe - prawo pracy UAM Poznań. W latach 1994-2007 – zatrudniony w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku ( stanowisko: nadinspektor pracy - Sekcja Informacji i Promocji m.in. szkolenia oraz kontrole pracodawców w wyniku skarg związkowych/pracowniczych m.in. w zakresie dyskryminacji i mobbingu). Doświadczony trener i prelegent; od 2006 r. stale współpracujący z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie prawa pracy w jednostkach budżetowych. Liczne szkolenia zamknięte z problematyki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji m.in. w sądach powszechnych i na rzecz FRDL Mazowsze w jednostkach samorządowych woj. mazowieckiego, a także w urzędach centralnych. Od 12 lat wykładowca na studiach podyplomowych, Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii) - przedmiot: prawna ochrona pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 13 października 2022 r.