• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie pracodawców samorządowych do zakończenia i rozpoczęcia kadencji organów samorządu terytorialnego

Potwierdzone

Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2024 r. cena to 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie online, podczas którego przedstawione zostaną prawne i praktyczne aspekty związane z zakończeniem kadencji rad gmin, miast i powiatów w 2024 roku z punktu widzenia spraw kadrowych i pracodawcy samorządowego.

Ważne informacje o szkoleniu

W najbliższych miesiącach Osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w urzędach staną przed problemami kadrowymi, których nie rozwiązują na co dzień, bowiem tematy te związane są z wyborami samorządowymi, które odbędą się wiosną 2024 r. Dlatego podczas szkolenia w sposób syntetyczny przypomnimy przepisy prawa pracy, którymi będą się kierowały działy kadr w najbliższym czasie. To takie przepisy prawa pracy i prawa ustrojowego, bez znajomości których nie można prawidłowo ustalić istotnych kwestii, tj. np. daty nawiązania czy rozwiązania stosunku pracy z wyboru czy też powołania. W czasie szkolenia omówione zostaną zarówno te, jak również inne kwestie związane z rozwiązaniem i nawiązaniem stosunków pracy z wyboru i powołania, a także kwestie zawieszenia umownego stosunku pracy w przypadku wyboru lub powołania pracownika do wykonywania mandatu lub pełnienia funkcji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zrozumienie specyfiki stosunku pracy z wyboru oraz z powołania w samorządach terytorialnych.
  • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i innych obowiązków kadrowych.
  • Zrozumienie odpowiedzialności osób dokonujących czynności z zakresu prawa pracy.

Korzyści wynikające z udziału w spotkaniu obejmują:

  • Zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników na temat przepisów dotyczących zatrudnienia w samorządzie lokalnym, co przekłada się na poprawę zgodności działań pracodawców z obowiązującymi przepisami i unikanie potencjalnych naruszeń.
  • Doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania przepisów i prowadzenia dokumentacji pracowniczej, co prowadzi do bardziej efektywnego i profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie lokalnym.
  • Eliminowanie ryzyka naruszeń przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia, co pomaga uniknąć sporów prawnych i ewentualnych sankcji dla pracodawców samorządowych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Problemy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji organów samorządu terytorialnego:
Stosunek pracy z wyboru:

1. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków zatrudnienia:
a. Dzień rozwiązania stosunku pracy z wyboru w przypadku, gdy z pracownikiem ponownie zostanie nawiązany stosunek pracy z wyboru w nowej kadencji oraz w przypadku, gdy nie dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy z takim pracownikiem.
b. Dzień nawiązania stosunku pracy z wyboru.
c. Czy pracownikowi, dla którego ten sam dzień jest zarówno dniem rozwiązania, jak również nawiązania stosunku pracy należy wypłacić podwójne wynagrodzenie?
d. Jak poprawnie postąpić w przypadku, gdy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania albo umowy o pracę będzie miał być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru?
e. Poprawne ustalenie warunków zatrudnienia pracownika, z którym nawiązany będzie stosunek pracy z wyboru. 
2. Badania profilaktyczne, szkolenia bhp oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
a. Kiedy należy skierować na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
b. Kto kieruje na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
c. W jakich sytuacjach orzeczenie lekarskie zachowuje swoją aktualność?
d. Prowadzenie akt osobowych i innych dokumentów kadrowych dla pracowników samorządowych, których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru.
e. Kto powinien podpisać informację z art. 29 § 3 Kodeksu pracy?
f. Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, z którym dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru. 
g. Kto powinien podpisać świadectwo pracy takiemu pracownikowi?
3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego: 
a. Czy dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia urlopowego z osobą ponowienie wybraną na wójta, starostę, marszałka?
b. Praktyczne problemy związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracownikom samorządowym, których stosunki pracy ulegają rozwiązaniu w związku z zakończeniem kadencji.
c. Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku nieudzielenia urlopu wypoczynkowego wójtom, starostom, marszałkom?
d. Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku niewypłacenia należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
e. Kto powinien podpisać pismo dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i innych świadczeń pieniężnych (np. nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)? 
4. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru – odpowiedzialność osoby dokonującej takich czynności:
a. Jakie czynności z prawa pracy dokonywać będzie osoba wyznaczona przez wójta, starostę, marszałka albo sekretarz?
b. Czy osoba wyznaczona przez wójta, starostę, marszałka albo sekretarz mogą ponosić odpowiedzialność wykroczeniową za naruszenie praw pracowniczych wójta, starosty, marszałka? 
c. Jakie działania, które należy podjąć, by zminimalizować zagrożenie zastosowania sankcji przez inspektora pracy?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, które u swego samorządowego pracodawcy odpowiadają za przeprowadzenie pracodawcy przez wybory samorządowe 2024 r.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy przesłaniu zgłoszenia do 19 lutego 2024 r. cena szkolenia to 409 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 marca 2024 r.