• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Regulamin pracy w praktyce. Zapisy antymobbingowe i dotyczące kontroli trzeźwości. Aktualizacja regulaminów. Praca na dokumentach. Studium przypadku

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 r cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2024 roku, pod kątem regulaminu pracy w związku ze zmianami w kodeksie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, wprowadzające rozwiązania istotne zarówno dla pracodawców i pracowników, które zrewolucjonizowały prawo pracy i zmusiły pracodawców do aktualizacji lub zmiany regulaminów pracy. Co istotne, wprowadziły one szereg nowych uprawnień dla pracowników, ale także dla pracodawców, które omówimy na proponowanym szkoleniu w kontekście właściwego ich umocowania w zapisach regulaminu pracy.

Dzięki części warsztatowej, na praktycznych przykładach, omówimy konieczne do zastosowania zapisy, zwrócimy uwagę na kwestie problemowe i podpowiemy też jak je ująć w regulaminach, by dokumenty te były poprawne. Wskażemy też regulacje, które uległy zmianie oraz podpowiemy, jak je szybko i sprawnie ująć we własnych regulaminach.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, tworząca i konsultująca dokumenty dla jst z zakresu m. in. prawa pracy. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi Państwu sprawne opanowanie wprowadzonych zmian w Kodeksie pracy i weryfikację, czy prawidłowo zostały one wdrożone w regulaminie.

 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć uczestnik:

 • Będzie miał możliwość sprawdzenia i konsultacji zapisów swojego regulaminu w zakresie zgodności z nowymi, obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Dowie się, które zapisy są konieczne, by regulamin był prawidłowo sporządzony.
 • Nabędzie umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów oraz tworzenia/weryfikacji zapisów regulaminu pracy, w tym regulaminu trzeźwości w jednostce pod względem zgodności z prawem pracy – dzięki warsztatowej pracy na przykładowych dokumentach.
 • Zdobędzie cenne porady i wskazówki przydatne do właściwej aktualizacji regulaminu pracy w swojej jednostce.
 • Pozna najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości dotyczące praktycznego stosowania przepisów, będzie mógł skonsultować kwestie problemowe, wymienić się doświadczeniami z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 • Uzyska odpowiedzi na m.in. poniższe pytania dotyczące zapisów w regulaminie:
 • Jakie zmiany przyniosła nowelizacja Kodeksu pracy?
 • Jak zmiany Kodeksu przełożyły się na zapisy regulaminów pracy, kontroli trzeźwości, monitoringu wizyjnego?
 • Jak regulamin pracy należy dostosować do zmienionych przepisów?
 • Jak właściwie zmienić/ zaktualizować zapisy poszczególnych regulaminów?
 • Jakie zapisy są obligatoryjne?
 • Jak szczegółowo wskazać obowiązki pracodawcy w regulaminach?
 • Jakie zapisy antymobbingowe powinny znaleźć się w regulaminie?
 • Jak wprowadzić kontrolę trzeźwości w jednostce? Jakie zapisy powinny znaleźć się w tym regulaminie? Jak skonstruować formularz do badania?
 • Jak prawidłowo uzupełnić regulamin pracy w kontekście uprawnień pracownika i obowiązków pracodawców?
 • Jak zapisać poszczególne kwestie dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych, pracy w soboty, bhp, monitoringu, uprawnień rodzicielskich?
zwiń
rozwiń
Program

1. Regulamin pracy – ustawa o pracownikach samorządowych a Kodeks pracy.
2. Uzgadnianie treści regulaminu.
3. Wejście w życie regulaminu.
4. Co zawiera regulamin pracy? Jak to powinniśmy zapisać:

 • Postanowienia ogólne.
 • Definicje ustawowe.
 • Obowiązki pracodawcy – stopień szczegółowości.
 • Prawa i obowiązki pracownika/zakazy/nakazy.
 • Czas pracy:
  • ewidencja czasu pracy, 
  • godziny pracy, 
  • rozkłady czasu pracy, 
  • praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, 
  • doba pracownicza, 
  • dyżury, okresy odpoczynku, 
  • praca w soboty.
 • Organizacja pracy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne.
 • Miejsce pracy, polityka kluczy i czystego biurka.
 • Urlopy, zwolnienia od pracy, usprawiedliwianie nieobecności, spóźnienia.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu.
 • Ochrona pracy kobiet i uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.
 • Wypłata wynagrodzenia.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika.
 • Odpowiedzialność za mienie .
 • Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji, zapisy antymobbingowe.

5. Kontrola trzeźwości.
6. Kary porządkowe wynikające z art. 108 KP.
7. Odzież robocza i ekwiwalenty.
8. Postanowienia końcowe.
9. Przykładowe wzory.
10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, kierownicy wydziałów organizacyjnych, pracownicy kadr, audytorzy wewnętrzni, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a. i e-doręczeń, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 12 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 lutego 2024 r.