• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Samorządowe prawo pracy. Od naboru do nawiązania stosunku pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2023 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy dotyczące naboru i zatrudnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy dowiedzą się o obowiązkach jakie pracodawca samorządowy musi spełnić by przeprowadzić proces rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami – tak by nie narazić się na odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa. To praktyczne warsztaty w zakresie przeprowadzania naboru przez pracodawców samorządowych w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Praktyczny wymiar spotkania dotyczy również zagadnień nawiązywania stosunku pracy oraz wybranych zagadnień prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W czasie Webinarium omawiane są przykładowe nieprawidłowe i prawidłowe treści ogłoszeń o naborze, a także prezentowane jest orzecznictwo sądowe dotyczące procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zagadnień związanych z naborami na wolne stanowisko urzędnicze oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w procedurze naboru oraz przy nawiązywaniu stosunku pracy.
  • Omówienie wybranych zagadnień związanych z nawiązaniem stosunku pracy i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
  • Wymiana doświadczeń dotyczących organizowania, prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zapoznanie się z dobrymi praktykami w tym zakresie.
  • Wymiana doświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych w procedurze naboru oraz przy nawiązywaniu stosunku pracy, zapoznanie się z prawidłowymi praktykami w tym zakresie, a także dotyczących nawiązywania stosunku pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja pracownika i pracodawcy samorządowego – praktyczne problemy, błędne oznaczanie pracodawcy w treści dokumentacji pracowniczej – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
2. Nabór na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze – praktyczne problemy:
a. wymogi formalne ogłoszenia o naborze,
b. czy pracodawca samorządowy może nie tworzyć opisu stanowiska pracy? 
c. możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym – przykładowe klauzule z treści ogłoszenia o naborze,
d. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, w jakich przypadkach kandydaci zwolnieni są z obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego, 
e. preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu – obowiązkowe klauzule w treści ogłoszenia o naborze,
f. jak prawidłowo sformułować ogłoszenie o naborze, by nie narazić się na zarzut dyskryminacji?
g. miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze, 
h. rodzaje dokumentów i termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy, przykładowe klauzule ogłoszenia o naborze w odniesieniu do wymagań niezbędnych i dodatkowych,
i. charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie, 
j. informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, przykładowe uzasadnienia dokonanego wyboru, 
k. termin publikacji, nierozstrzygnięcie naboru, czy można unieważnić nabór,
l. sankcje dla pracodawcy samorządowego w przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących procedury naboru.
3. Dane osobowe, których można żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie: dokumenty potwierdzające dane osobowe, które mogą być żądane przez pracodawcę oraz problemy praktyczne związane z zakresem danych i sposobem ich pozyskiwania oraz potwierdzania – wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych w tym zakresie. 
4. Umowa o pracę: rodzaje umów, które mogą być zawarte przez pracownika i pracodawcę samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i projektowanymi zmianami przepisów Kodeksu pracy – praktyczne problemy z określaniem dat w umowie o pracę oraz wyborem rodzaju umowy o pracę; praktyczne problemy z nawiązywaniem stosunku pracy.
5. Wybrane zagadnienia prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne i praktyczne problemy z tym związane – wyjaśnienia organów stanowiących przepisy oraz organów kontroli. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza biorąca udział w procesie naboru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Bliskie jej są również regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, a także obowiązkami pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. W tym ostatnim zakresie pełni rolę Rzecznika Zaufania w ustalonych u Klientów procedurach związanych z aktywnym i realnym działaniem w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 grudnia 2022 r.