• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadectwa pracy. Terminy wydania, przygotowanie, treść dokumentu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanym pracownikom wydziałów kadr z zakresu zasad sporządzania i wydawania świadectwa pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Świadectwo pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami. Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady przygotowania świadectw pracy z podaniem licznych przykładów. Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu dowiesz się;

 • w jakim dniu wydać należy świadectwo pracy i jaki są wyjątki od obowiązku wydania świadectwa w ostatnim dniu zatrudnienia?
 • co z obowiązkiem wydania świadectwa w przypadku kolejnej umowy; zagrożenia dla pracodawcy wynikające z obowiązków?
 • jakie informacje podawane są w świadectwie a jakich nie należy w nim wskazywać?
 • jak powinny być sformułowane poszczególne zapisy?
 • kiedy i komu należy wydać kopię świadectwa?
 • w jakich sytuacjach wydawane jest nowe świadectwo?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wydawanie świadectw pracy:
 • świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia,
 • brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia – zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje nie zawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy,
 • wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika.
 1. Przygotowanie i treść świadectwa pracy:
 • miejscowość i data, dane pracodawcy i pracownika,
 • okresy zatrudnienia, wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
 • tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • zwolnienie z powodu siły wyższej,
 • informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie opiekuńczym, a także wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenia, wykorzystany urlop ojcowski, wykorzystany urlop rodzicielski, wykorzystany urlop wychowawczy, wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego, zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem,
 • liczna dni pracy zdalnej okazjonalnej, oraz liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresy nieskładkowe,
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę,
 • informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika,
 • podpis pod świadectwem, pouczenie o uprawnieniach.
 1. Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa. Sytuacje, w których konieczne jest wydanie nowego świadectwa.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i HR, księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, pracodawców, osób zajmujących się obsługą kadrową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autor i współautor ponad 60 książek i trzech tysięcy artykułów z zakresu tej tematyki. Autor m.in. komentarzy do ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej, książek dotyczących czasu pracy. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 5 tyś. godzin szkoleniowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 grudnia 2023 r.