• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastki” z uwzględnieniem zmian w 2023 roku. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy w tym rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będą dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przeanalizowane zagadnienia dotyczące naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” w jednostkach sfery budżetowej za 2023 r. Podczas szkolenia omówimy również zasady związane z pozostałymi świadczeniami ze stosunku pracy m.in. omówienie wprowadzonych ostatnio zmian np. w zakresie świadczeń z tytułu podróży służbowych. Formuła szkolenia pozwala poprzez studium przypadków (kazusy), rozwiązywać podstawowe problemy związane z zagadnieniami prawnymi i interpretacjami w przedmiocie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Tym samym udział w Webinarium daje uczestnikom możliwość odpowiedniego przygotowania się do etapu wypłacania „trzynastek” w I kwartale 2024 r. i wcześniejszego rozwiązania problemów z którymi przyjdzie się zmierzyć w przyszłości w związku z wprowadzanymi zmianami w świadczeniach pieniężnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poprawne przygotowanie lub zweryfikowanie list uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastek” za 2023 r., a tym samym uniknięcie błędów w naliczeniu świadczeń i ewentualnych przyszłych kosztów z tym związanych.
• Zapoznanie się z nowelizacją dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej; art. 10 Ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023 r. poz.641) oraz innymi nowelizowanymi przepisami prawa pracy, które wpływają na świadczenia pieniężne ze stosunku pracy.
• Uzyskanie wiedzy na temat fakultatywnej treści regulaminu wynagradzania, w tym również w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastek”.
• Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy: sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną PIP oraz interpretacjami własnymi autora.
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach budżetowych.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej.
2. Przesłanki nabycia – przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia. Wpływ na obliczanie w/w okresu, w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
3. Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.
4. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” – zakres interpretacji własnej pracodawcy.
5. Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,,trzynastki”.
6. Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
7. Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
8. Zmiana ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej związana z urlopem opiekuńczym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1690.).
9. Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”.
10. Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.
11. Zakres kodeksowej ochrony „trzynastki” jako elementu wynagrodzenia za pracę.
12. Zajęcia komornicze „trzynastek”.
13. Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę.
14. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
15. Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pośmiertna.
16. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
17. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne.
18. Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
19. Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
20. Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego.
21. Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania (w tym w jednostkach samorządu terytorialnego).
22. Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia (np. błąd w naliczeniu).
23. Ogólny zarys należności pieniężnych z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty, szkół, instytucji, urzędów, przedstawiciele służb publicznych i inne osoby stosujące przepisy prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2023 r.