Urlopy wypoczynkowe. Prawo pracownika. Obowiązek pracodawcy. Najważniejsze kwestie związane z prawidłowym udzielaniem i rozliczaniem zaległego urlopu

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracowników wydziałów kadr i płac dotyczące urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień od pracy.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do udziału w zajęciach dotyczących najważniejszych i aktualnie zagadnienia związane z urlopami wypoczynkowymi. Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje odnośnie unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących urlopów wypoczynkowych. Uczestnicy będą mogli również dużo lepiej przygotować się do postępowania kontrolnego obejmującego urlopy wypoczynkowe. Ponadto, poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji odnośnie udzielania urlopów, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy w jakich sytuacjach pracodawca może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu, a kiedy to pracownik ma prawo rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy.
• Wskażemy okoliczności, w jakich pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie.
• Wyjaśnimy jak długo należy przechowywać dokumentację urlopową.
• W oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego omówimy możliwości udzielania urlopu pracownikom po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.
• Doprecyzujemy czy udzielenie 14 dni odpoczynku urlopowego to jedynie uprawnienie czy może obowiązek pracodawcy.

zwiń
rozwiń
Program

I. Udzielanie urlopu:
• W jaki sposób pracodawca może udzielić urlopu? Czy wnioski urlopowe muszą mieć formę pisemną?
• W jakich sytuacjach pracownik może rozpocząć urlop bez zgody przełożonego, a kiedy to pracodawca może narzucić podwładnemu wykorzystanie urlopu?
• Wypoczynek trwający 14 dni – uprawnienie czy obowiązek? W jakich sytuacjach jedna część urlopu nie musi trwać 14 dni kalendarzowych?
• Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, którzy pracują dłużej lub krócej niż po 8 godzin dziennie np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy?
• Udzielanie urlopu przy zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego.
II. Urlop na żądanie:
• W jakiej formie pracownik może zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie?
• Do kiedy pracownik ma zgłosić informację o urlopie na żądanie?
• W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
• Czy pracownicy pracujący dłużej lub krócej niż 4 godziny np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy, również mają prawo do 4 dni urlopu na żądanie?
III. Urlop zaległy:
• Czy pracodawca może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu zaległego?
• Do kiedy najpóźniej pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu zaległego? Czy zamiast udzielać niewykorzystanego urlopu zaległego pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny?
• Jakie są skutki naruszenia obowiązku udzielenia urlopu zaległego?
• Czy pracownik może wykorzystać urlop zaległy bez zgody pracodawcy?
IV. Pozostałe zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych:
• Czy pracodawca może udzielić urlopu po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni?
• Przeniesienie terminu urlopu i przerwanie urlopu. Czy zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa bieg trwającego urlopu?
• Dodatkowy urlop pracowników niepełnosprawnych. Jak prawidłowo obliczyć rok pracy, po upływie którego nabywa się prawo do takiego urlopu?
• Okolicznościowe zwolnienia od pracy. Jak udokumentować zaistnienie okoliczności uprawniającej do dodatkowego dnia wolnego np. ślub, pogrzeb, urodziny dziecka? Czy pracodawca może przechowywać w aktach osobowych pracownika skrócone odpisy aktu urodzenia lub małżeństwa? Czy zgodne z prawem jest wykorzystanie takiego zwolnienia od pracy po zaistnieniu takiej okoliczności np. miesiąc po dacie ślubu?
• Planowane zmiany dotyczące urlopów i innych zwolnień od pracy: urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, osoby kierujące pracownikami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 września 2022 r.