Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku w dobie pandemii koronawirusa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021r. w dobie pandemii korona wirusa, podczas którego omówimy zasady dokonania odpisu oraz jego korekty, prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, ewidencji syntetyczno – analitycznej oraz możliwości wykorzystania środków funduszu socjalnego, uwzględniając kwestie opodatkowania i oskładkowania, przy zastosowaniu kryteriów socjalnych. Wskażemy możliwości pomocy z ZFŚS i nowych rozwiązań, szczególnie w obliczu pandemii korona wirusa oraz podpowiemy jak rozwiązać kwestie problemowe z zakresu praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z przepisami dotyczącymi naliczania odpisu na ZFŚS w 2021 roku, omówienie limitów zwolnień świadczeń socjalnych oraz nowych możliwości pomocy uprawnionym osobom w rozumieniu aktów prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2.
  • Przybliżenie zagadnień: kto może być, a kogo nie można pominąć w osobach uprawnionych do funduszu, czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie – lub nie komisji socjalnych, czy można finansować zakup szczepionek przeciwko grypie z ZFŚS, jakie są skutki zatrudnienia pracownika, który odszedł na emeryturę.
  • Poznanie podstaw prawnych do odpisu na rok 2021, limitów zwolnień podatkowych oraz możliwości pomocy z ZFŚS i nowych rozwiązań, szczególnie w obliczu pandemii koronawirusa.
  • Omówione będą również kwestie związane z egzekucja komorniczą z funduszu socjalnego oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze zakładowej działalności socjalnej, a także sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania.
  • Wskazanie zasad tworzenia i korygowania Funduszu, zakresu zakładowej działalności socjalnej, osób uprawnionych i ochrony ich danych, opodatkowania i oskładkowania świadczeń, znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania, czy możliwości wydatkowania środków – zwłaszcza po wejściu w życie ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i uczestnikami szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w 2021 roku  – podstawy prawne, odpis obligatoryjny i uznaniowy, odpis dla nauczycieli.
2. Roczny terminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3. Limity zwolnień podatkowych w roku 2021 oraz omówienie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
4. Wewnętrzne regulacje w zakresie RODO – obowiązki pracodawcy i osób uprawnionych. Dane o sytuacji życiowej – w tym zdrowotnej, rodzinnej i materialnej.
5. Zmiany, których należy dokonać w regulaminie ZFŚS w kontekście pracy zdalnej oraz ułatwiające składanie dokumentów online w dobie pandemii koronawirusa. 
6. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:

  • członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty,
  • pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania),
  • pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

7. Ewidencjonowanie Funduszu w księgach rachunkowych– konta syntetyczne i analityczne. 
8. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog, przykłady.
9. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS oraz wskazanie możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa (np. czy ze środków Funduszu mogą być finansowane szczepienia przeciwko grypie).
10. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- w tym zdrowotnej, osób uprawnionych, oraz czy jest możliwość żądania przez pracodawcę dokumentów.
11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.
12. Gromadzenie środków Funduszu na rachunku bankowym (potwierdzenie salda, BZ, BO).
13. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania i obowiązki.
14. Pożyczki na cele mieszkaniowe (zasady, dokumenty, oprocentowanie, opodatkowanie). 
15. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do Regulaminu w sprawie ZFŚS. 
16. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS (egzekucja komornicza i administracyjna).
19. Przykładowy regulamin.
20. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy, odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń