Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie, z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych

program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie, z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dokumentowanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, możliwe wydatki jakie można sfinansować z Funduszu w szkole i placówce oświatowej budzą nadal wiele wątpliwości. Nowelizacja przepisów w tym zakresie, a także sytuacja epidemiczna powoduje dodatkowe problemy. Specjalista prowadzący proponowane Państwu szkolenie, w przystępny i praktyczny sposób, omówi przepisy prawne i ich znaczenie w tworzeniu i administrowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, opierając się na konkretnych przykładach. Zwróci również uwagę na wyniki kontroli ZUS i interpretacje izb skarbowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.
 • Omówiona zostanie kwestia odpisów na ZFŚS w 2021 r. w związku z wątpliwościami wynikającymi z przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19.
 • Zwrócenie uwagi na kwestie ochrony danych osobowych w zakresie administrowania ZFŚS, w tym szczególnie dokumentowaniu sytuacji socjalnej osób uprawnionych.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • kiedy pracownik zatrudniony u kilku pracodawców jest uprawniony do korzystania z Funduszu?
 • czy można wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe?
 • jak ustalić kryteria przyznawania świadczeń?
 • czy środki z 500+ należy wliczyć do dochodu?
 • jak długo można przechowywać dokumentację związaną z ZFŚS, w tym dotyczącą sytuacji dochodowej osób uprawnionych?
 • jakie nieprawidłowości najczęściej występują w regulaminach ZFŚS?
zwiń
rozwiń
Program

1. Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych w 2021 roku w kontekście zapisów Tarczy antykryzysowej:

 • obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów,
 • odpisy na pracowników niepedagogicznych.

2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu:

 • pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
 • emeryci i renciści -zasady korzystania,
 • członkowie rodzin, którzy są uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego,
 • możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby,
 • zasady podziału środków ZFŚS.

3. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS:

 • pojęcie działalności socjalnej,
 • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych),
 • problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
 • pomoc materialna: rzeczowa i finansowa,
 • pożyczki mieszkaniowe.

4. Kryteria przyznawania świadczeń:

 • konieczność szczegółowej regulacji kryteriów,
 • problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie,
 • świadczenia 500+ a kryterium socjalne,
 • skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych,
 • kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.) w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych.

5. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS:

 • zbieranie danych osobowych,
 • dokumentowanie sytuacji socjalnej,
 • okres przechowywania dokumentacji.

6. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych:

 • zwolnienia podatkowe w związku z epidemią,
 • interpretacje izb skarbowych,
 • kontrole ZUS.

7. Często występujące nieprawidłowości w regulaminach ZFŚS:

 • osoby uprawnione do korzystania z Funduszu,
 • zasady przyznawania świadczeń socjalnych.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych obsługujących szkoły, pracownicy kadr, przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy, odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, uczestniczący w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 26 maja 2021 r.