• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pigułce

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym przedstawione zostaną najważniejsze zasady tworzenia zakładowej działalności socjalnej, tak aby nie doszło do naruszeń prawnych i finansowych. Wyjaśnione będą zagadnienia i kwestie problemowe dot. osób uprawnionych do korzystania z zfśs, zaprezentowanie zostanie orzecznictwo SN w zakresie kryteriów korzystania z funduszu socjalnego. Odpowiemy na pytanie jakie dokumenty są niezbędne do udokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej pracownika, przy badaniu sytuacji socjalnej osób uprawnionych, w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UDO. W końcu również nadmienimy o odpowiedzialności z tytułu administrowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.
 • Poznanie zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Nabycie wiedzy odnośnie regulaminów ZFŚS oraz obowiązków jakie ciążą na pracodawcy i sankcji jakie grożą za ich zaniedbania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne regulujące zasady tworzenia zakładowej działalności socjalnej.
2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:

 • definicja gospodarstwa domowego i członka rodziny,
 • pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców,
 • uprawnienia małżonków zatrudnionych w twej samej jednostce, a ich dzieci,
 • pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych,
 • stażyści, emeryci i renciści,
 • zakres uprawnień do korzystania z funduszu; objęcie opieką socjalną osób z umowy zlecenia i o dzieło.

3. Kryteria korzystania z ZFŚS - orzecznictwo Sądu Najwyższego.
4. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 r.
5. Regulamin ZFŚS - procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu:

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi,
 • wprowadzanie zmian do regulaminu w przypadku braku związków zawodowych,
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników,
 • w jakich przypadkach kierownik może sam zatwierdzić regulamin, mimo funkcjonujących organów związkowych; kto zatwierdza świadczenie dla kierownika jednostki?

6. Komisje socjalne jako organ opiniodawczy – obowiązek czy dowolność?

 • skład i zasady tworzenia komisji socjalnych,
 • regulamin komisji socjalnej,
 • odpowiedzialność członków komisji socjalnej.

7. Badanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UDO:

 • dokumenty niezbędne do udokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej pracownika,
 • czy można żądać od pracowników i członków ich rodzin zaświadczeń/oświadczeń i PIT po wejściu w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO,
 • oświadczenie pracownika członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • czy 500+ można wliczać do dochodów/przychodów pracownika.

8. Formy pomocy ze środków ZFŚS:

 • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS,
 • wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS,
 • paczki okolicznościowe,
 • bilety do kina teatru,
 • zajęcia sportowo- rekreacyjne,
 • bony towarowe, karty podarunkowe - orzecznictwo sądów,
 • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych,
 • wycieczki, obozy kolonie, kursy językowe, w jakich przypadkach i kiedy wydatki z ZFŚŚ podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

9. Wczasy pod gruszą.
10. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe:

 • wnioski o udzielenie pożyczki,
 • oprocentowanie pożyczek,
 • zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki mieszkaniowej,
 • przesunięcia lub zawieszenia spłaty pożyczki mieszkaniowej,
 • umorzenie pożyczki,
 • śmierć pracownika a niespłacona pożyczka.

11. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS:

 • czy możliwe jest prowadzenie egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanych pracownikowi?
 • jakie elementy powinien zawierać dokument od komornika lub innego organu egzekucyjnego, aby dokonać potrąceń z ZFŚS.

12 Odpowiedzialność z tytułu administrowania ZFŚS, w tym konsekwencje w przypadku nie zastosowania kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe pracodawców sektora prywatnego i sfery budżetowej, członkowie komisji socjalnych i związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 25 października 2021 r.