Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem zmian

Ważne informacje o szkoleniu

Intensywne, przekrojowe szkolenie z zasiłków ma na celu podniesienie kompetencji uczestników z zakresu rozliczania zasiłków pracowniczych. Podczas zajęć prowadząca skupi się między innymi na najnowszych zmianach prawnych dotyczących zasiłków, a także szczegółowo omówi zagadnienia: kwarantanny, izolacji, zasiłków chorobowych. Szkolenie, którego główną tematyką są zasiłki i świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest prowadzone przez wykładowcę praktyka i stanowi wyjątkowe kompendium wiedzy w tym temacie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kontekście obowiązujących cały czas przepisów covidowych.
 • Zapoznanie z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:
  • Świadczenia chorobowe a okresy wypłaty.
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
  • Okres wyczekiwania i wyjątki od reguły.
  • Sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
  • Aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich.
  • Kontrola wykorzystywania zwolnień.
  • Wysokość świadczeń chorobowych.
  • Świadczenia w wysokości 100%.
  • Wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika.
  • Przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku.
  • Okres zasiłkowy.
  • Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne:
  • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji.
  • Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
 3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
  • Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego..
  • Wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku.
  • Przypadki, w których świadczenia nie przysługują.
  • Dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy.
  • Dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
 4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
  • Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.
  • Zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
  • Zasiłek za okres "podstawowy", "dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego.
  • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
  • Wymiary urlopów i warunki ich udzielania.
  • Przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.
  • Korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego.
  • Możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
  • Możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
  • Podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
  • Obniżanie wysokości zasiłku.
  • Zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  • Wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem.
  • Okresu pobierania zasiłku.
  • Wyrównanie zasiłku do 100%.
  • Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.
  • Przekazywanie wypłaty do ZUS.
  • Zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
  • Zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka.
  • Zasiłek macierzyński dla ojca, gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
  • Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.
  • Likwidacja urlopów dodatkowych.
  • Możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”.
  • Wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy.
  • Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
 5. Zasiłek opiekuńczy:
  • Krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego.
  • Wysokość zasiłku i okres wypłaty.
  • Limity wypłaty.
  • Praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego.
  • Opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym.
  • Przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
  • Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
 6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
  • Okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana.
  • Uzupełnianie wynagrodzenia.
  • Składniki przyjmowane bez uzupełniania.
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
  • Składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru.
  • Składniki miesięczne, kwartalne i roczne.
  • Zmiana wymiaru czasu pracy.
  • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 7. Pytania. Dyskusja. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 8 marca 2021 r.