• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady zatrudniania oraz kontrola legalności zatrudniania cudzoziemców w 2023 roku przez organy nadzoru rynku pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli Państwu eliminować najczęściej występujące nieprawidłowości w procedurze zatrudniania cudzoziemców, w szczególności w kontekście zatrudniania obywateli Ukrainy. Na szkoleniu zaprezentowane będą dokumenty pozostające w obiegu urzędowym i objaśnione zostaną różnice występujące między nimi.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 sierpnia 2023 zmieniły się warunki zatrudniania cudzoziemców. Związane to jest z odwołaniem stanu epidemiologicznego w kraju. Straciły moc przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. Pracodawcy zatrudniający obcokrajowców, w przypadku chęci kontynuacji współpracy muszą upewnić się, czy posiadają odpowiednie, aktualnie obowiązujące, dokumenty potwierdzające legalny pobyt i prawo do wykonywania pracy przez cudzoziemca (w zależności od sytuacji formalno-prawnej danej osoby). Poruszymy także bardzo istotne kwestie związane z anulowaniem decyzji na pobyt i na pobyt czasowy i pracę, wydaleniem z kraju, odmową zezwolenia na wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Omówimy także zjawisko leasing u i outsourcingu pracowniczego jako nowego systemu zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z przepisami i dokumentacją określająca legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce na nowych warunkach i przygotować się do ewentualnej kontroli ze strony PIP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad legalnego powierzania pracy cudzoziemcom z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) na podstawie różnych dokumentów legalizujących pracę.
 • Omówienie podstawowych dokumentów legalizujące pracę cudzoziemców.
 • Prezentacja przepisów o legalnym zatrudnieniu cudzoziemców po 1 lipca 2023 w stosunku do obywateli Ukrainy i pozostałych obcokrajowców.
 • Omówienie sytuacji i podstaw delegalizacji pobytu i pracy cudzoziemca na terenie RP.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Legalność zatrudniania i powierzania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy cudzoziemcom z krajów trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. pojęcie cudzoziemca (ustawa o cudzoziemcach, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 2. dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemców: wjazd bezwizowy, wiza, karta pobytu, postanowienie o nadaniu numer pesel dla obywateli Ukrainy,
 3. dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców:
 • decyzje wojewody (zezwolenie na pracę, decyzja jednolita na pobyt czasowy i pracę),
 • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę sezonową, powiadomienie o powierzeniu pracy - uzyskiwane za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu pracy,
 • praca cudzoziemca niewymagająca zezwolenia na pracę,
 • Karta Polaka i przywileje cudzoziemca z niej wynikające,
 • inne dokumenty niewykluczające pracy cudzoziemca,
 1. delegalizacja pobytu i pracy cudzoziemca:
 • cofnięcie wizy i zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • anulowanie decyzji na pobyt / na pobyt czasowy i pracę,
 • odmowa zezwolenia na wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • koszty wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Schengen,
 • szczególna sytuacja obywateli Ukrainy.
 1. Zmiany wprowadzone przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw:
 1. nowa decyzja na pobyt czasowy i pracę,
 2. wymogi co do wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składanych po dniu 29.01.2022 r.
 1. Zniesienie od 1 lipca 2023 r. przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i związana z tym legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. obywatele Ukrainy,
 2. pozostali cudzoziemcy.
 1. Przepisy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich stosowanie.
 2. Leasing&outsourcing pracowniczy.
 1. zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
 2. outsourcing w różnych konfiguracjach,
 3. leasing pracowniczy poprzez agencję pracy,
 4. pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy WUP-ów, PUP-ów, Urzędów Wojewódzkich zajmujący się wydawaniem decyzji legalizującymi pozwolenie na pracę; osoby, które na co dzień jako pracownicy służb kadrowych (własnych lub najmowanych) mają do czynienia z cudzoziemcami świadczącymi pracę (na różnej podstawie) na rzecz pracodawców i przedsiębiorców, a więc pracownicy działu kadr i HR pracodawców, biura rachunkowe obsługujące i rozliczające firmy, zatrudniające cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu współczesnych migracji zarobkowych, od 1997 roku czynny inspektor pracy, prowadzący kontrole w zakresie legalności zatrudnienia, a od 2017 specjalista w dziedzinie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na bieżąco współpracuje z innymi organami sprawującymi pieczę nad rynkiem pracy (organy Straży Granicznej, Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, Urząd Wojewódzki).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 grudnia 2023 r.