ZFŚS w 2022 roku: działalność socjalna, gospodarowanie środkami, naliczanie, księgowanie i sprawozdawczość. Zapobieganie nieprawidłowościom

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym praktyki stosowania przepisów w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podczas spotkania przypomnimy uczestnikom o zmianach przepisów z zakresu naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2022, wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Ponadto, zostaną omówione zasady ustalania przeciętnego zatrudnienia, limity zwolnień podatkowych od świadczeń socjalnych oraz kwestie prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej i dokonywania korekty odpisu przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Szkolenie przybliży zagadnienia dotyczące tego: kto może być, a kogo nie można pominąć w gronie osób uprawnionych do funduszu, czym jest działalność socjalna, jakie dokumenty i na jakich zasadach pracodawca może żądać od osoby uprawnionej oraz jak powinny funkcjonować (lub nie) komisje socjalne. Przedstawione zostaną aspekty związane z egzekucją komorniczą z funduszu socjalnego, najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze działalności socjalnej, sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania im.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawnych do odpisu na rok 2022, limitów zwolnień podatkowych.
 • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad tworzenia i korygowania funduszu, zakresu zakładowej działalności socjalnej, osób uprawnionych i ochrony ich danych, oskładkowania świadczeń, znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania w księgach rachunkowych, czy możliwości wydatkowania środków.
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do właściwej interpretacji przepisów o ZFŚS, w szczególności identyfikowaniu osób odpowiedzialnych na etapie tworzenia, ewidencjonowania, obiegu i kontroli dokumentów, naliczania i korygowania, księgowania i sprawozdawczości, czy zapobiegania nieprawidłowościom.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, wątpliwości i problemy, związane ze praktycznymi aspektami realizacji przepisów o ZFŚS.
 • Otrzymanie pakietu materiałów, w tym: przykładowych druków, dokumentów księgowych, księgowań na kontach, czy przykładowego regulaminu wraz z załącznikami.

 

Uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są limity zwolnień? Jak prawidłowo dokonać odpisu?
 • Kogo należy liczyć do odpisu na ZFŚS?
 • Jakie są kryteria socjalne?
 • Na co można przeznaczyć środki na z ZFŚS?
 • Jak ustalić dochód do celów socjalnych?
 • Czy na potwierdzenie sytuacji życiowej, zdrowotnej pracodawca może żądać okazania dokumentów?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację w ZFŚS? Jak właściwie rozliczać i księgować środki?
 • Kiedy można dokonywać potrąceń komorniczych? Na jakich zasadach?
 • Jak postępować w przypadku pożyczek mieszkaniowych? Jakich dokumentów żądać? Jak ustalić oprocentowanie?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w roku 2022 – podstawy prawne, odpis obligatoryjny i uznaniowy, odpis dla nauczycieli.
2. Limity zwolnień podatkowych oraz omówienie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
3. Wewnętrzne regulacje w zakresie RODO – obowiązki pracodawcy i osób uprawnionych, w tym dane o sytuacji życiowej: zdrowotnej, rodzinnej i materialnej.
4. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:

 • członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty,
 • pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania),
 • pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

5. Pojęcie kryteriów socjalnych – przykłady ich zastosowania.
6. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS – przykłady:

 • działalność kulturalna, rekreacyjna,
 • zapomogi, paczki,
 • dofinansowanie do obozów, kolonii i wycieczek, 
 • świadczenie urlopowe dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych – ZUS, podatek itp.

7. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę oraz potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- w tym zdrowotnej, osób uprawnionych. Czy pracodawca ma możliwość żądania dokumentów?
8. Korekta odpisu na ZFŚS, przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok 2022.
9. Metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.
10. Gromadzenie środków funduszu na rachunku bankowym.
11. ZFŚS w księgach rachunkowych:

 • otwieranie i zamykanie,
 • konta syntetyczne i analityczne,
 • ewidencja dodatkowa,
 • klasyfikacja budżetowa.

12. Inwentaryzacja ZFŚS.
13. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania i obowiązki.
14. Pożyczki na cele mieszkaniowe: zasady, dokumenty, oprocentowanie, opodatkowanie. 
15. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do Regulaminu w sprawie ZFŚS. 
16. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS - egzekucja komornicza i administracyjna.
19. Podstawy prawne.
20. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, osoby odpowiedzialne za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 października 2022 r.