Zmiany i bieżące zagadnienia z zakresu Prawa pracy - szkolenie stacjonarne

Program, karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 20 września cena wynosi 500 PLN.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

W drugiej połowie 2021 r. nastąpią zmiany w zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych poprzez nowelizację ustawy regulującej tę pragmatykę pracowniczą jak i zmianę rozporządzenia płacowego. Szkolenie ma na calu omówienie tych zmian oraz zaprezentowanie innych zagadnień prawa pracy, które w okresie stanu epidemii pozostają w kręgu zainteresowania pracodawców.

W pierwszej części szkolenia omówione zostaną przede wszystkim najnowsze zmiany w zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zarówno zatrudnionych na podstawie wyboru jak i umowy o pracę. Zaprezentowane zostaną również inne bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć.

Celem drugiej części szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w zakresie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona profilaktycznym badaniom lekarskim oraz szkoleniom w dziedzinie bhp.

W trzeciej części trener zasygnalizuje planowane zmiany w zakresie pracy zdalnej oraz nową instytucję sygnalisty, którą podmioty sektora publicznego będą zobowiązane wdrożyć, a także zmiany w zakresie kontroli trzeźwości w miejscu pracy oraz nowych uprawnienia PIP w zakresie kontroli umów cywilnoprawych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie najnowszych zmian w obszarze prawa pracy – również tych planowanych.
 • Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w samorządzie.
 • Poznanie właściwej praktyki w zakresie kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 • Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu nowych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany w prawie pracy 2020/2021 r.:

 • Zmiana Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – nowe stanowiska, dostosowanie wewnątrzzakładowych przepisów, wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego.
 • Wyższe wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 • Zagadnienia prawa pracy objęte szczególną kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r.
 • Problematyka świadczenia pracy przez pracownika w okresie izolacji w warunkach domowych oraz kwarantanny – dokumentowanie, dopuszczalność udzielenia urlopu wypoczynkowego, badania kontrolne.
 • Rozszerzenie uprawnień dla pracowników socjalnych – zmiany w dodatku z tyt. pracy w terenie, dodatkowym urlopie wypoczynkowym.
 • Prawidłowe oznaczenie zleceniodawcy jako strony umowy zlecenia realizowanej na rzecz urzędu/jednostki organizacyjnej.
 • Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 • Sporządzanie umowy na zastępstwo w świetle wyjaśnień UODO z 10.09.2020 r. w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.
 • Zmiany zasad udzielania pracownikowi zwolnienia w związku z oddaniem krwi lub jej składników.
 • Pracodawca wobec powszechnych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – przetwarzanie informacji o fakcie zaszczepienia się pracownika, dopuszczalność różnicowania uprawnień pracowniczych w zależności od tego, czy pracownicy poddali się szczepieniu.
 • Nowe wykroczenia w prawie pracy w zakresie nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych oraz niedokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Zawieszenie tzw. domniemania doręczenia w prawie pracy.
 • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Zasady wyznaczania dni wolnych za święta wypadające w sobotę w 2021 r.

II. BHP w dobie pandemii:

 • Środki ochrony osobistej, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom.
 • Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 • Zmiana od 16.12.2020 r. w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
 • Ograniczone stosowanie przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
 • Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp – okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy - również online.
 • Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
 • Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wirusem SARS-Cov-2.
 • Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

III. Planowane zmiany w zakresie: pracy zdalnej, ochrony sygnalisty, nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie weryfikowania umów zleceń, kontroli trzeźwości pracownika.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:

Stacjonarne: 

Cena 550 PLN netto. W przypadku zgłoszenia do 20 września cena wynosi 500 PLN.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.


Online: 

Cena: 329 PLN netto/os.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 27 września 2021 r.