• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w roku wyborczym (2024). Wybrane zagadnienia prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2024 to szczególny czas dla samorządu terytorialnego w związku z nadchodzącymi wyborami. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w jednostkach samorządowych. Doświadczenie z lat ubiegłych pokazuje, że w wielu przypadkach następstwem wyborów samorządowych są nie tylko zmiany kadrowe, będące naturalną konsekwencją decyzji wyborców, ale i późniejsze zmiany na innych stanowiskach, łącznie z reorganizacją wewnętrznych struktur. Tym samym udział w szkoleniu ułatwia sprawne i zgodne z prawem dokonywanie takich zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności w zakresie dokonywania zmian kadrowych (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, przykłady dokumentów)
 • zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów 
 • zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO 
 • wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach i instytucjach
 • możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości
zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany kadrowe jako następstwo wyborów samorządowych

 • Wybór i powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy.
 • Dokumentacja pracownicza pracowników zatrudnianych w oparciu o stosunek pracy z wyboru i powołania.
 • Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru i na podstawie powołania.
 • Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Obowiązki kadrowe wobec ustania i nawiązania stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka .
 • Kontynuacja stosunku pracy dotychczasowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka – obowiązki kadrowe, w tym zmiany w zakresie wynagrodzenia.
 • Skutki rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wobec zastępcy wójta (zastępcą burmistrza, prezydenta miasta).
 • Pełnienie funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do czasu objęcia obowiązków przez nowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

II. Samorządowe prawo pracy

 • Pozostałe podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych - umowa o pracę . Problematyka skutków zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”.
 • Tryb naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki pozytywne i negatywne umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym) – staż, niekaralność, problem prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel , zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu.
 • Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych - dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 • Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny , tryb  (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia, tryb art.6a ustawy o pracownikach samorządowych), wymagania formalno – prawne , wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.
 • Zasady powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych (podlegających pod samorząd terytorialny),  
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje , rejestry itp.
 • Pozostałe zagadnienia w zakresie prawa pracy: czas pracy  zasady wynagradzania, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską (  odpowiedzialność pracownicza, przepisy bhp.).

III. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych.

 • Likwidacja, łączenie, przejęcie zakładu pracy przez pracodawcę – pojęcie i skutki w zakresie prawa pracy. Znaczenie art.231 Kodeksu pracy oraz art.22 i 23 ustawy o pracownikach samorządowych
 • Uprawnienia pracowników jednostek likwidowanych, łączonych i reorganizowanych. Rola i uprawnienia związków zawodowych.
 • Odprawy i odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przypadku podziału, łączenia lub zmiany statusu prawnego jednostki.
 • Wewnątrzzakładowe prawo pracy – regulaminy pracy i wynagradzania w przypadku reorganizacji.

IV. Sesja pytań uczestników szkolenia

 
 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione na podstawie powołania i wyboru lub zamierzające kandydować na te stanowiska, sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych stosujących ustawę o pracownikach samorządowych, przedstawiciele organizacji związkowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń