Zmiany przepisów kodeksu pracy w 2022 roku wybrane zagadnienia prawa pracy w kazusach

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione projektowane, istotne zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom szybsze opanowanie zakresu wprowadzanych zmian i poprawne realizowanie obowiązków służbowych w przyszłości. Materiały przygotowane przez eksperta zawierają odniesienie do wdrażanych dyrektyw UE, które w najbliższym czasie będą implementowane do naszego systemu prawnego, a także rozwiązań prawnych w zakresie pracy zdalnej, jak i kontroli przestrzegania przez pracowników obowiązku trzeźwości. Druga część szkolenia zawiera kazusy z prawa pracy ilustrujące typowe problemy stosowania prawa pracy, w tym w jednostkach samorządowych. Kazusy nawiązują również do projektowanych zmian przepisów prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z projektem zmian w Kodeksie pracy wynikającymi m.in. z dyrektyw UE, które powinny być implementowane do Kodeksu pracy od sierpnia 2022 r. oraz innymi projektami zmian Kodeksu pracy.

• Ułatwienie zrozumienia istoty nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, poprzez ilustrację hipotetycznymi przypadkami (kazusami) z rozwiązaniem konkretnego problemu.

• Skorzystanie ze schematów postępowania w typowych i nietypowych sytuacjach, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe w jednostkach samorządowych przy stosowaniu aktualnych rozwiązań prawnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jako następstwo wdrożenia do polskiego prawa postanowień dwóch dyrektyw (do 1 i 2.08.2022 r.):

a. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres zmian.

b. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres zmian w zakresie:

• urlopu rodzicielskiego,

• wprowadzenie urlopu opiekuńczego,

• wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych,

• rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującemu opiekę,

• urlopu ojcowskiego,

• ograniczeń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

2. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony.

3. Wprowadzenia do Kodeksu pracy instrumentów kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających.

4. Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej, zamiast telepracy:

• telepraca, a praca zdalna regulowana w ramach specustawy covidowej,

• nowa definicja pracy zdalnej, różnice i podobieństwa pracy zdalnej wg zmian do Kodeksu pracy, a telepracy i pracy zdalnej,

• warunki dopuszczenie wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, określenie zasad wykonywania pracy zdalnej,

• możliwość wiążącego wnioskowania każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,

• zakaz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w niektórych przypadkach odmowy pracownika lub zaprzestania wykonywania pracy zdalnej,

• określenie obowiązków pracodawcy w przypadku pracy zdalnej,

• określenie możliwości i przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej,

• wyłączenie z opodatkowania kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, pokrywanych przez pracodawcę,

• określanie zasad ochrony danych przez pracodawcę, podobnie jak przy telepracy przeprowadzenia w miarę potrzeb instruktażu i szkolenia,

• możliwość kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej, • ograniczenie niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy,

• wyłączenie niektórych prac z możliwości organizowania ich w formie zdalnej, • skutki zgłoszenia wypadku podczas pracy zdalnej dla dokonania oględzin miejsca wypadku,

• praca zdalna „okazjonalna”.

5. Wybrane zagadnienia prawa pracy w kazusach + pytania uczestników:

• zatrudnienie pracownicze. Umowy cywilnoprawne – dopuszczalność stosowania,

• służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych,

• zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych, dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,

• rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny, tryb (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia), wymagania formalno – prawne, wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy,

• wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy,

• czas pracy i urlopy wypoczynkowe,

• dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje, rejestry itp.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, osoby stosujące przepisy prawa pracy: pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, pracodawcy, kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2022).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl 
do 
28 września 2022 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.