Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z zapowiedziami MRiPS w 2022 r. planowana jest nowelizacja przepisów prawa pracy, zarówno w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników jak i wdrożenia dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym dyrektywy work-life balance. Z uwagi na wciąż utrzymujący się stan epidemii aktualne pozostają liczne zmiany w prawie pracy, które modyfikują obowiązki pracodawcy, przykładowo w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. Proponowane szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w ujęciu praktycznym z regulacjami prawa pracy, które w ostatnim czasie znajdują powszechne zastosowanie, a także zaprezentować zmiany, które w najbliższym czasie zostaną wdrożone.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie projektowanych zmian Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.
• Zdobycie wiedzy w zakresie zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy w samorządzie.
• Poznanie szczegółów w zakresie wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy work-life balance.
• Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakresie prawa pracy.
• Możliwość konsultacji z trenerem problemów pojawiających się przy stosowaniu przepisów prawa pracy.
• W ramach udziału w szkoleniu każdy uczestnik otrzyma prezentację zawierającą przepisy oraz praktyczne wskazówki ich zastosowania, przydatne orzeczenia sądów oraz stanowiska organów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:
• Nowa podstawa prawna wdrożenia pracy zdalnej.
• Definicja pracy zdalnej.
• Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przesłanki.
• Rozszerzona pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej.
• Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przy pracy zdalnej.
• Okazjonalna praca zdalna.
• Tryb wdrożenia pracy zdalnej po zmianach.
• Obligatoryjne elementy przepisów wewnątrzzakładowych.
• Procedury ochrony danych osobowych.
• Materiały i narzędzia pracy oraz instalacja i serwis sprzętu.
• Zwrot kosztów związanych z pracą zdalną.
• Obowiązek wypłaty ryczałtu oraz ekwiwalentu przy pracy zdalnej.
• Szkolenia oraz pomoc techniczna.
• Kontrola pracy zdalnej.
• Obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego oraz organizacji stanowiska pracy.
• Wykaz prac, których świadczenie nie może być realizowane zdalnie.
• Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej.
2. Projektowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz osób świadczących pracę w ramach niepracowniczego zatrudnienia.
• Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
• Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
• Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
• Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
• Dokumentowanie przebiegu badania.
• Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
• Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w aktach osobowych pracowników.
• Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie.
• Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
3. Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych oraz modyfikacji uprawnień pracowników, w celu zapewnienia większej elastyczności przepisów w związku z rodzicielstwem m.in. dyrektywa „work-life banalce”.
• Zmiany w zakresie zatrudnienia terminowego. Umowa na okres próbny oraz czas określony. Co z umowami od sierpnia 2022 r.?
• Modyfikacja informacji o warunkach zatrudnienia.
• Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
• Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
• Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
• Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz dodatkowego zwolnienia z pracy.
• Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
• Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
• Wzmocnienie ochrony pracownika przed niekorzystnym działaniem pracodawcy.
• Doprecyzowanie przepisów dot. urlopu wychowawczego.
• Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tytułu rodzicielstwa.
• Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
4. Pozostałe zagadnienia.
• Zatrudnianie obywateli Ukrainy w samorządzie od 24.02.2022 r.
• Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego - zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
• Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
• Kierowanie pracowników na badania lekarskie okresowe w stanie zagrożenia epidemicznego.
• Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp - okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy - również online.
• Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
• Zmiana w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, którzy okazjonalnie kierują pojazdami do 3,5 t.
• Uprawnienia pracownicze żołnierzy WOT.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się problematyką prawa pracy - w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, pracowników działów prawno-organizacyjnych, osób zainteresowanych tematyką samorządowego prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.
Cena 459,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 9 sierpnia cena wynosi 409,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 sierpnia 2022 r.