Zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z najnowszych zmian w prawie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2022, to kolejne zmiany w prawie pracy. Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu, na którym uczestnicy będą mieć możliwość z zapoznaniem się z nowymi zmianami w prawie pracy oraz zostaną omówione praktyczne aspekty wdrażania zmian w Nowym Ładzie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Spotkanie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny – jego celem jest uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi w kontekście przygotowywania umowy o pracę, zwalniania pracowników, prowadzenia akt osobowych, rozliczania urlopów oraz planowania i rozliczania czas pracy. Ważną częścią szkolenia jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych zmian wprowadzonych w Nowym Ładzie.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowy katalog danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia:
  • omówienie danych osobowych, które możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy;
  • udostępnianie danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS.
 2. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:
  • akta osobowe prowadzone w 2022;
  • możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym;
  • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe);
  • szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej;
  • okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących przepisów.
 4. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.
 5. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.
 6. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
 7. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w Nowym Ładzie:
  • skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS.
 8. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia.
 9. Proponowane zmiany w prawie pracy w 2022 roku:
  • płaca minimalna w 2022;
  • urlop w 2022 - nowe zasady;
  • praca zdalna zawarta w Kodeksie pracy;
  • równe zarobki dla kobiet i mężczyzn;
  • składki ZUS od każdego zlecenia w 2022 r.;
  • konieczność zgłaszania umów o dzieło do ZUS;
  • konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony;
  • nowe wykroczenia i kary;
  • kary za zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego „na czarno”.
 10. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę – praktycznie!!!:
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 11. Świadectwo pracy:
  • terminy na wydanie świadectwa pracy;
  • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika;
  • treść świadectwa pracy.
 12. Zmiany w zakresie pracy zdalnej.
 13. Czas pracy w 2022 roku:
  • systemy czasu pracy - zasady ich stosowania i rozliczania;
  • ewidencje czasu pracy;
  • wyjścia służbowe i prywatne;
  • samowolne opuszczenie miejsca pracy;
  • delegacje;
  • urlopy;
  • elementy praktyczne rozliczania czasu pracy w 2022 roku.
 14. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:
  • badanie trzeźwości a kontrola trzeźwości;
  • kiedy i na jakiej podstawie możemy kontrolować trzeźwość pracowników?
 15. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS:
  • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO;
  • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów;
  • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
  • stanowisko UODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione;
  • obowiązek informacyjny.
 17. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej, na co dzień rozwiązując nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i administracji publicznej. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii oraz ponadto absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Świadczy profesjonalne usługi doradcze z tego zakresu. Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polce.

 

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.