• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w wynagrodzeniach w 2022 r. Nowelizacje, Polski Ład, zmiany w podatku, skali, ulgach i składce zdrowotnej

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych, a także uregulowań, jakie wprowadza Polski Ład.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym w nietuzinkowy sposób przedstawione zostaną zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń i składek ZUS W 2022 roku. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą informację m.in. na następujące tematy:

 • wynagrodzenia 2022 r., nowelizacje, Polski Ład – zmiany w podatku, skali, ulgach i składce zdrowotnej; korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach,
 • wybór formy opodatkowania w trakcie roku,
 • zmiany w zaliczkach i PIT – 2/jednolity wzór,
 • zmiany w PIT-2 dla emerytów i rencistów,
 • wynagrodzenia osób po 60/65 – ulga PIT-0,
 • zlecenia – kwota wolna rozliczana w zaliczkach,
 • brak składki zdrowotnej dla osób powołanych – do 6 000zł.
zwiń
rozwiń
Program

I. Wynagrodzenia a zmiany od 10.03 i 01.07.2022r. - zmiany w Polskim Ładzie, ubezpieczeniach społecznych, podatkach – emeryturach, „Nowy Ład” (czerwiec – jako data odejścia na emeryturę). Emerytury stażowe – konsultacje ZUS a solidarność u Prezydenta – projekt złożony i czytany w sejmie:

 • Nowe zasady obliczania wynagrodzeń od 1.07.2022 r. - zmiany w Polskim Ładzie: obniżenie stawki PIT do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców, korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach, koniec porównywania zaliczek/koniec mechanizmu.
 • 10.03.2022 r. - nowelizacja Polskiego Ładu (Dz. U. z 2022r. poz. 558), zmiany w PIT-2, złożenie w trakcie roku/PIT-2 emerytów i rencistów.
 • Brak składki zdrowotnej dla powołanych – do 6000 zł.
 • PIT-2 – jednolity wzór.
 • Ustawowy mechanizm przedłużania terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy – zmiana od 01.07.2022r.
 • Pracujący emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego – ulga w nowym ładzie, zasady obliczania wynagrodzeń.
 • Nowa tabela długości życia od 01.04.2021 r. - emerytura w górę.
 • Składka zdrowotna w Nowym Ładzie – ulgi dla poszczególnych grup.
 • Nowe ZUS ZUA i ZUS ZZA – data wejścia w życie: 16.05.2021 r.
 • Obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – od 01.01.2021r./nowy druk ZUS RUD – składany przez PUE ZUS.
 • 16.05.2021 r. Obowiązek podania kodu zawodu osoby zgłaszanej do ubezpieczeń.
 • Składka zdrowotna – nowe zasady.
 • Nowy Ład – brak podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą?
 • „Jednolity kontrakt zatrudnienia” – co dalej ze zleceniami, dziełami?
 • Kwota wolna od podatku – emerytury bez podatku, kwota wolna od podatku: 30.000 zł od 01.01.2022r.
 • Dłuższa praca – po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą?
 • Planowane zmiany w zakresie: naliczania odsetek za zwłokę, liczenia okresu przedawnienia, składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych.
 • Wynagrodzenie za czerwiec - odejście na emeryturę w czerwcu – zmiana w 2021 r.
 • Bezgotówkowa forma wypłaty - emerytur i rent od 01.01.2022 r.
 • Wynagrodzenia w RP-7 - wniosek o emeryturę – czy dołączać ZUS RP-7?
 • Emerytury stażowe – czy wejdą w życie? Zasady, warunki i prawo do tych emerytur.
 • OFE – likwidacja/ co wybrać: ZUS czy IKE? Obniżenie opłaty z 15% do 10%, kiedy wejdą zmiany?

II. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2021/2022 r. - zmiana od 01.01.2022 r. Zasady obliczania wynagrodzeń netto i brutto – po zmianach w składce zdrowotnej:

 • Nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego – jeden okres zasiłkowy bez względu na przerwy i rodzaj choroby.
 • Okres zasiłkowy po ustaniu ubezpieczenia – tylko 91 dni.
 • Korekty deklaracji ubezpieczeniowych – tylko 5 lat do tyłu.
 • PUE ZUS – obowiązek posiadania przez wszystkich płatników od 01.01.2023r.
 • Planowana likwidacja 30 - krotności: od kiedy/dla kogo?
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. umowa o pracę, umowy zlecenia - kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Podstawa wymiaru składek na umowie zlecenia - zleceniobiorca posiadający kilka tytułów do ubezpieczeń (kilka umów zlecenia, umów o pracę) – możliwość sprawdzenia zleceniobiorcy w ZUS/nowy druk.
 • Nowe druki: ZUS ZWUA, ZUS OSW, ZUS RIA.
 • Emerytury: wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę/świadectwa pracy w szczególnych warunkach/liczenie stażu pracy, RP-7/czy nadal wystawiać?

III. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - kontrole ZUS 2021/2022r. Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu:

 • Minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń lub świadczenia usług – kontrole PIP, pisma z ZUS.
 • Omówienie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – wyłączenia stosowania w/w ustawy.
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – w świetle kontroli ZUS  i PIP – składki na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło po kontroli ZUS – planowane zmiany w oskładkowaniu umów o dzieło (składka emerytalna i rentowa – po kontroli ZUS).

IV. Indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe sfery budżetowej, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 czerwca 2022 r.