Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których omówimy aspekty prawne wydawania i uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Przeanalizujemy trudne kwestie wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i zmian w Prawie budowlanym dotyczących m.in. projektu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie interpretacji regulacji obowiązujących w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych.
  • Omówienie aktualnych procedur ZRID z uwzględnieniem trudności wynikających z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne obowiązującego od 2019 r. i zmian w Prawie budowlanym dotyczących m.in. projektu budowlanego obowiązujących od września 2020 r.
  • Zaprezentowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
  • Zapoznanie z terminami i procedurą uzyskiwania decyzji ZRID.
zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania ZRID, a postępowanie administracyjne na gruncie KPA.
2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.
3. Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych, z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się inwestycjami w zakresie dróg publicznych, zarówno wydający decyzje ZRID (starostwa) jak i starający się o jej uzyskanie inwestorzy i zarządcy dróg.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 22 sierpnia 2022 r.