Koszty i obowiązki starosty w zakresie usuwania pojazdu z drogi

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie w sprawie usunięcia pojazdu z drogi.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie na którym nasi eksperci przedstawią Uczestnikom szkolenia praktyczne aspekty postępowań związanych z konsekwencjami usunięcia pojazdu z drogi. Poza ogólnym omówieniem tej instytucji prawnej, szczególny nacisk położony zostanie na kwestie problematyczne, będące wynikiem analizy decyzji organów I instancji – z perspektywy postępowania odwoławczego. Poza odniesieniem do przepisów prawa materialnego – ustawy o transporcie drogowym, przeanalizowane zostaną elementy procedury administracyjnej i cywilnej, których właściwe stosowanie jest warunkiem sine qua non prawidłowego zakończenia postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zwrócenie uwagi na – niejednokrotnie niewynikające z literalnej treści przepisów – zasady realizacji obowiązków organów w sprawach usunięcia pojazdów z dróg.
 • Podczas szkolenia przedstawione zostaną najpowszechniejsze błędy, a także sposoby na ich unikanie.
 • Dodatkowym atutem jest fakt, że treści zaprezentowane zostaną przez pryzmat działalności organów I instancji oraz organów odwoławczych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi.
 2. Podmioty właściwe do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.
 3. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego przez starostę.
 4. Obowiązki uchwałodawcze, charakter i znaczenie uchwały w sprawie wysokości opłat i kosztów.
 5. Wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu – termin, tryb, opłaty, załączniki.
 6. Problematyka ustalenia adresu zamieszkania uczestnika postępowania i konsekwencje jego nieustalenia.
 7. Wykonanie orzeczenia o przepadku pojazdu.
 8. Postępowanie w sprawie kosztów usunięcia, przechowania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu:
 1. zakres rozpoznania sprawy przez organy administracji publicznej – (nie)badanie przesłanek usunięcia pojazdu z drogi;
 2. strony postępowania;
 3. odpowiedzialność solidarna kilku podmiotów;
 4. prawidłowe ustalenie wysokości kosztów oraz wpływ działania (zaniechania) organu na ich wysokość;
 5. wydanie decyzji;
 6. przeszkody w wydaniu decyzji;
 7. przeszkody w prowadzeniu egzekucji kosztów.
 1. Stosowanie ulg w spłacie ostatecznie ustalonych kosztów usunięcia, przechowania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej na szczeblu samorządowym – w szczególności pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu odpowiedzialni za sprawy związane z pojazdami

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

1. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (OIRP w Szczecinie), członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, z wieloletnim doświadczeniem w bieżącej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i jednostek Skarbu Państwa, podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych z branży produkcyjnej, usługowej i budowlanej oraz osób fizycznych. Specjalista w dziedzinach prawa administracyjnego, a w szczególności ochrony środowiska, dróg publicznych.

2. Radca prawny przy OIRP w Szczecinie, wieloletni pracownik urzędów administracji samorządowej, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych we wszystkich obszarach prawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 23 lipca 2021 r.