• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą warunki techniczne dla dróg publicznych z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. i wejściem w życie od 21 września 2022 przepisów wykonawczych określających warunki techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych oraz Ustawy o drogach publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W 2022 r wprowadzone zostały przepisy mające na celu wdrażanie nowoczesnego systemu wymagań technicznych w drogownictwie, którego podstawowym założeniem jest odejście od szczegółowych warunków technicznych w formie przepisów techniczno-budowlanych na rzecz szeregu specjalistycznych opracowań, rekomendowanych do stosowania przez Ministra właściwego do spraw transportu. Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przedstawimy zmiany w zakresie przepisów i wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych, jakie nastąpiły w ubiegły roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu obecnie obowiązującego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. 
• Przedstawimy przepisy prawa do stosowania obligatoryjnego tzn. Prawo budowlane i Przepisy techniczno-budowlane (PTB). 
• Zaprezentujemy tzw. wiedzę techniczną do stosowania fakultatywnego i obejmującą dokumenty WiS (Wzorce i standardy), PN (Polskie Normy), a także wiedzę i doświadczenie osób pełniących samodzielne funkcje w drogownictwie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przedstawienie obowiązującego od roku 2022 systemu wymagań technicznych w drogownictwie:
• Ogólny podział i struktura.
• Kto odpowiada za wymagania techniczne w drogownictwie?
• Obowiązujące Przepisy techniczno-budowlane (PTB).
• PTB, które obowiązywały do 20 września 2022 r.
• Wzorce i Standardy (WiS).
2. Szczegółowe omówienie zmian w ustawach i rozporządzeniach:
• Ustawie o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1783) oraz zmian w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r., poz. 1768).
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), które obowiązuje od dnia 21 września 2022 r.
• Możliwości stosowania dotychczasowych rozporządzeń w określonych sytuacjach tzn. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643); rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. poz. 735, z 2010 r. poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858, z 2015 r. poz. 331 oraz z 2019 r. poz. 1642) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 116, z 2010 r. poz. 409, z 2014 r. poz. 857 oraz z 2019 r. poz. 1644).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji drogowej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, projektanci drogowi, działy technologiczne drogowych firm wykonawczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prof. PG, od roku 1999 pracownik Katedry Inżynierii Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, członek zespołu, który opracował katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Autor publikacji z zakresu technologii budowy dróg i materiałów drogowych. Autor i współautor wielu ekspertyz i opinii technicznych wykonanych na zlecenie administracji drogowej oraz firm wykonawczych. Biegły sądowy oraz recenzent programów krajowych i europejskich. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia

na www.frdl.org.pl do 21 lutego 2023 r.