• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Omówione zostaną przepisy regulujące organizację przewozów pasażerskich w sposób ułatwiający ich zrozumienie i wyjaśnienie interpretacji zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia WE nr 1370/2007. Ciągle newralgiczną i problematyczną kwestią jest finansowanie PTZ – omówimy zatem możliwe źródła jego finansowania m.in dofinansowana z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zapoznamy uczestników z projektami uchwał niezbędnych do uruchomienia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym. Odpowiemy na pytanie jak powinna wyglądać kontrola w publicznym transporcie zbiorowym i kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia oraz jakie są skutki za naruszenie przepisów związanych z organizacją PTZ?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zapoznanie z warunkami organizacji przewozów pasażerskich wynikającymi z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia WE nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,
 • zapoznanie z projektami uchwał niezbędnymi do uruchomienia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym,
 • zapoznanie z możliwymi źródłami finansowania przewozów użyteczności publicznej,
 • zapoznanie ze skutkami naruszenia przepisów zwianych z organizacją publicznego transportu zbiorowego i wykonywaniem przewozów pasażerskich.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Jednostka samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego:
 • Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego.
 • Właściwość organizatora i formy realizacji zadań.
 • Analiza lokalnych/regionalnych potrzeb przewozowych na obszarze właściwości organizatora.
 • Formy współdziałania jst w celu realizacji zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 1. Organizacja przewozów użyteczności publicznej:
 • Podmioty zobowiązane do przygotowania planu transportowego i konsekwencje wynikające z jego uchwalenia.
 • Obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.
 • Charakterystyka trybów wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego (przetarg, koncesja, bezpośrednie zawarcie umowy).
 • Elementy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 • Warunki formalne niezbędne do uruchomienia przewozów użyteczności publicznej.
 • Dokumenty potwierdzające wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
 1. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego:
 • Podstawowe zasady wykonywania regularnych przewozów osób.
 • Dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów regularnych osób w publicznym transporcie zbiorowym.
 • Procedura uzgadniania, zatwierdzania rozkładów jazdy oraz warunki ich zamieszczania na przystankach komunikacyjnych.
 • Obowiązek sprawozdawczy przewoźnika, operatora i organizatora.
 1. Finansowanie publicznego transportu zbiorowego
 • Źródła finansowania przewozów pasażerskich.
 • Zasady dofinansowania do przewozów zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 • Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych w publicznym transporcie zbiorowym.
 • Czynności organizatora związane z wypłatą operatorowi rekompensaty.
 1. Kontrola w publicznym transporcie zbiorowym:
 • Skarga na działalność organizatora publicznego transportu zbiorowego i jej skutki.
 • Kontrola zgodności dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
 • Podmioty kontrolujące i kary pieniężne.
 1. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów oraz urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za organizację transportu drogowego na danym obszarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym między innymi z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu; ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego Komitetu Transportu PAN.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 335 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 28 czerwca 2021 r.