• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Omówione zostaną przepisy regulujące organizację przewozów pasażerskich w sposób ułatwiający ich zrozumienie i wyjaśnienie interpretacji zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zapoznamy uczestników z nowymi zasadami organizacji regularnych przewozów użyteczności publicznej i wyjaśnimy na czym polega tzw. konkurencja regulowana. Ciągle problematyczną kwestią pozostaje finansowanie PTZ – omówimy zatem możliwe źródła jego finansowania m.in dofinansowana z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności. Wskażemy na warunki wypłaty dotacji z budżetu państwa z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych po 1 stycznia 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • zapoznanie z warunkami organizacji przewozów pasażerskich wynikającymi z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia WE nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,
  • zapoznanie z możliwymi źródłami finansowania przewozów użyteczności publicznej oraz warunkami wypłaty dotacji po 1 stycznia 2023 r.
  • omówienie zagadnień związanych z kontrolą w publicznym transporcie zbiorowym, jakie są sankcje i skutki za naruszenie przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1.Jednostka samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego:
a. zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego,
b. właściwość organizatora i formy realizacji zadań,
c. konkurencja regulowana – nowe zasady organizacji regularnych przewozów osób, przewozy użyteczności
 publicznej – uprawnienie czy obowiązek ich organizowania?
2. Organizacja przewozów użyteczności publicznej:
a. plan transportowy – kiedy jest wymagany?
b. realizacja obowiązku publikacji ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego,
c. tryby wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego (przetarg, koncesja, powierzenie),
d. okres obowiązywania umowy z operatorem,
e. dokumenty potwierdzające wykonywanie przewozów użyteczności publicznej.
3. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego:
a. podstawowe zasady wykonywania przewozów osób,
b. obowiązek sprawozdawczy przewoźnika i organizatora ptz.
4. Finansowanie publicznego transportu zbiorowego:
a. źródła finansowania przewozów pasażerskich,
b. dofinansowanie do przewozów zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterz
 użyteczności publicznej,
c. warunki wypłaty dotacji z budżetu państwa z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych po
 1 stycznia 2023 r.,
d. czynności organizatora związane z wypłatą operatorowi rekompensaty.
5. Kontrola w publicznym transporcie zbiorowym:
a. skarga na działalność organizatora publicznego transportu zbiorowego i jej skutki,
b. podmioty kontrolujące i kary pieniężne.
6. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów oraz urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za organizację transportu drogowego na danym obszarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym między innymi z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu; ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego Komitetu Transportu PAN.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 listopada 2022 r.