Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy na gruncie obowiązującej ustawy oraz projektu ustawy z dnia 23.09.2021r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Instytucja koronera

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy, w szczególności w związku z ustawą o e-doręczeniach i zmian w KPA, a także projektu zmian ustawy o cmentarzach i instytucji koronera.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o e-doręczeniach oraz zmiany w Kpa z 2021r. wpłynęły na wydawanie pozwoleń m.in. na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy. Ponadto, w 2022r. ma zacząć obowiązywać nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, by dostosować przepisy z 1959r. do współczesnych realiów. By należycie wykonywać obowiązki związane z tą tematyką, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione regulacje prawne dotyczące prawidłowego wypełniania obowiązków starosty z zakresu realizacji przepisów zmienianej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przedstawiona zostanie problematyka wydawania pozwoleń na transport zwłok z zagranicy po zmianach (także w Kpa i wejściu w życie ustawy o e doręczeniach). Ekspert wyjaśni problematyczne zagadnienia, przedstawi obowiązujące orzecznictwo oraz przekaże praktyczne wskazówki z zakresu omawianych kwestii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy obowiązki starosty dotyczące wydawania zezwoleń na transport zwłok i szczątków z zagranicy oraz innych regulacji związanych z realizacją przepisów ustawy, z uwzględnieniem projektu ustawy z dnia 23.09.2021r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Omówimy proponowane zmiany w tym zakresie. Uwaga! Program i materiały udostępniane na szkoleniu będą aktualizowane w zależności od procesu legislacyjnego powyżej wspomnianej ustawy.
 • Wskażemy kluczowe zagadnienia dotyczące problematyki wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy. Przeanalizujemy wpływ ustawy o e-doręczeniach i zmian w Kpa na wydawanie decyzji.
 • Wskażemy podstawy prawne regulujące kwestie transportu zwłok z zagranicy.
 • Przeanalizujemy procedurę wydania decyzji administracyjnej, elementy decyzji oraz właściwą ochronę danych podczas postępowania.
 • Przedstawimy instytucję koronera – wskażemy kim jest i jakie ma obowiązki.
 • Omówimy orzecznictwo sądowe w zakresie problematyki szkolenia,  kwestie problemowe oraz odpowiemy na pytania.

 

Uczestnik zdobędzie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jakie są obowiązki starosty dotyczące wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy w świetle projektu nowej ustawy?
 • Jakie są obowiązki powiatu w związku z realizacją przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych?
 • Jak należy wypełnić wniosek o transport zwłok z zagranicy? Kto może złożyć wniosek?
 • Jaki jest termin na rozpatrzenie wniosku? Jakie dokumenty należy dołączyć?
 • Jakie są wymagania techniczne i sanitarne dotyczące procedur związanych z transportem zwłok? Jak będzie wyglądać procedura? Co ulegnie zmianie?
 • Jakie są opłaty?
 • Jakie obowiązki będzie miał koroner?
 • Jak skutecznie doręczyć decyzję po zmianie ustawy o doręczeniach?
 • Jak wpłynie na wydawanie decyzji ustawa o e-doręczeniach i zmiany w Kpa?
zwiń
rozwiń
Program

1. Międzynarodowy transport zwłok.
2. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok, szczątków ludzkich lub popiołów ludzkich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kompetencje starosty.
4. Kompetencje inspektora sanitarnego.
5. Osoby uprawnione do sprowadzenia zwłok.
6. Procedura postępowania:

 • elementy wniosku,
 • załączniki do wniosku,
 • wystąpienie do inspektora sanitarnego i jego elementy oraz załączniki,
 • dokument przewozowy i jego elementy,
 • rola ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu potwierdzenia przez właściwe służby konsularne wraz z procedurą,
 • opinia inspektora sanitarnego,
 • termin na wydanie pozwolenia,
 • sprowadzenie zwłok osoby, która zmarła poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na chorobę wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 28a ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • możliwość otwarcia trumny.

7. Kodeks postępowania administracyjnego a przebieg procedury wydania pozwolenia.
8. Doręczenia elektroniczne.
9. Instytucja koronera na gruncie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych- omówienie.
10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych zajmujący się wydawaniem zezwoleń na transport zwłok z zagranicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, sygnalistów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.