Prawne aspekty funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Dochodzenie należności

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 23 lutego cena wynosi 369,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ekspert przedstawi Państwu praktyczne zagadnienia dotyczące stref płatnego parkowania (s.p.p.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz orzecznictwa sądowego.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tworzenia stref płatnego parkowania (s.p.p.) i dochodzenia należności. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę wierzyciela (zarządcy/zarządu drogi publicznej) w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w świetle ostatnich znaczących nowelizacji ustawy egzekucyjnej. Szczegółowe zagadnienia, jakie zostaną poruszone to m.in. tok administracyjnego postępowania egzekucyjnego – od miękkiej windykacji po rozliczenie kosztów, zasady rozpoznania zarzutu zobowiązanego, przedawnienie należności z tytułu opłat dodatkowych, a także wpływ przepisów tymczasowych covid.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przybliżenie podstaw prawnych działania s.p.p. w kontekście powstania obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej.
• Przedstawienie zagadnień praktycznych związanych z dochodzeniem należności z tytułu opłat dodatkowych.
• Przedstawienie zasad tworzenia i funkcjonowania stref płatnego parkowania w obrębie dróg publicznych.
• Nabycie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym między innymi: wzoru upomnienia, wzoru wezwania do udzielenia informacji o zobowiązanym oraz wzoru postanowienia w sprawie zarzutów zobowiązanego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Strefa płatnego parkowania.
• Cel - polityka transportowa.
• Czym jest s.p.p. - definicja.
• Śródmiejska strefa płatnego parkowania.
• Zasady i tryb tworzenia s.p.p.
• Omówienie sposobów prowadzenia nadzoru nad s.p.p.
2. Obowiązek zapłaty opłaty z tytułu postoju pojazdu w s.p.p.
• Zakres podmiotowy: korzystający z pojazdu i inne podmioty, zwolnienia podmiotowe.
• Zakres przedmiotowy, zwolnienia przedmiotowe - pojazdy elektryczne.
• Omówienie i rozróżnienie pojęć - postój, parkowanie, wyznaczone miejsce parkingowe.
• Powstanie obowiązku: „niezwłocznie”, „bez nieuzasadnionej zwłoki”, „na sztywno”.
• Problem opłaty od pojazdów z kartą osoby niepełnosprawnej.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za nieuregulowanie opłaty z tytułu postoju pojazdu w s.p.p.
• Zakres podmiotowy.
• Utrwalanie i ewidencjonowanie zdarzeń powodujących powstanie obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
4. Egzekucja opłaty dodatkowej.
• Czynności przedegzekucyjne wierzyciela - pozyskiwanie informacji.
• „Miękka egzekucja”.
• Wystawienie tytułu.
5. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
• Doręczenia elektroniczne.
• Nowe obowiązki wierzyciela.
• Koszty egzekucyjne.
6. Postępowanie egzekucyjne mające za przedmiot opłaty dodatkowe - tryb i zasady sporządzania upomnienia.
• Kiedy obowiązkowo wystawić należy upomnienie a kiedy można poczekać?
• W jakich sytuacjach nie trzeba upomnienia?
• Co powinno zawierać upomnienie?
• Rozliczenie upomnienia.
7. Sporządzanie tytułu wykonawczego - (wzór).
• Upoważnienie do występowania w imieniu wierzyciela przez kierowników i pracowników organu.
• Określenie zobowiązanego, podstawa prawna egzekucji, podstawa powstania dochodzonego obowiązku.
• Ustalenie właściwości organu egzekucyjnego.
8. Wybrane zagadnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
• Zasady rozpoznania zarzutu zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.
• Skarga na czynności egzekucyjne.  
9. Ulgi w spłacie opłat dodatkowych - umorzenie, rozłożenie na raty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg, pracownicy wydziałów dróg odpowiedzialni za nadzór nad s.p.p. i windykację opłat dodatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, pracownik organu nadzoru z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym, autor publikacji naukowych z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 23 lutego cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 marca 2023 r.