• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki starosty w zakresie usuwania pojazdu z drogi. Opłaty i koszty z tym związane

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie w sprawie usunięcia pojazdu z drogi.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym nasi eksperci przedstawią uczestnikom praktyczne aspekty postępowań związanych z konsekwencjami usunięcia pojazdu z drogi. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym usuwanie pojazdów na koszt właściciela i prowadzenie dla nich parkingów strzeżonych należy do zadań własnych starosty. W przypadku nie odebrania pojazdu przez właściciela, w określonym czasie, starosta występuje do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Poza ogólnym omówieniem tej instytucji prawnej, szczególny nacisk położony zostanie na kwestie problematyczne, będące wynikiem analizy decyzji organów I Instancji z perspektywy postępowania odwoławczego. Dodatkowym elementem poza odniesieniem się do przepisów prawa materialnego ustawy o transporcie drogowym, przeanalizowane zostaną elementy procedury administracyjnej i cywilnej, których właściwe stosowanie jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do prawidłowego zakończenia postępowania. Zasygnalizujemy także postępowanie z art. 50 a ustawy o ruchu drogowym, które dotyczy usuwania pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zwrócenie uwagi na niejednokrotnie niewynikające z literalnej treści przepisów zasady realizacji obowiązków organów w sprawach usunięcia pojazdów z dróg.
 • Przedstawienie najczęściej pojawiających się błędów, a także sposoby na ich unikanie.
 • Omawiane zagadnienia zaprezentowane zostaną przez pryzmat działalności organów I Instancji oraz organów odwoławczych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi.
 2. Podmioty właściwe do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.
 3. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego przez starostę.
 4. Obowiązki uchwałodawcze, charakter i znaczenie uchwały w sprawie wysokości opłat i kosztów.
 5. Wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu – termin, tryb, opłaty, załączniki.
 6. Problematyka ustalenia adresu zamieszkania uczestnika postępowania i konsekwencje jego nieustalenia.
 7. Wykonanie orzeczenia o przepadku pojazdu.
 8. Postępowanie w sprawie kosztów usunięcia, przechowania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu:
 1. zakres rozpoznania sprawy przez organy administracji publicznej – (nie)badanie przesłanek usunięcia pojazdu z drogi,
 2. strony postępowania,
 3. odpowiedzialność solidarna kilku podmiotów,
 4. prawidłowe ustalenie wysokości kosztów oraz wpływ działania (zaniechania) organu na ich wysokość,
 5. wydanie decyzji,
 6. przeszkody w wydaniu decyzji,
 7. przeszkody w prowadzeniu egzekucji kosztów.
 1. Stosowanie ulg w spłacie ostatecznie ustalonych kosztów usunięcia, przechowania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu.
 2. Zarys postępowania z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej na szczeblu samorządowym – w szczególności pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu odpowiedzialni za sprawy związane z pojazdami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

1. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (OIRP w Szczecinie), członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, z wieloletnim doświadczeniem w bieżącej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i jednostek Skarbu Państwa, podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych z branży produkcyjnej, usługowej i budowlanej oraz osób fizycznych. Specjalista w dziedzinach prawa administracyjnego, a w szczególności ochrony środowiska, dróg publicznych.

2. Radca prawny przy OIRP w Szczecinie, wieloletni pracownik urzędów administracji samorządowej, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych we wszystkich obszarach prawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 lipca 2023 r.