Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy jako zadanie starosty. Wpływ ustawy o e-doręczeniach oraz zmian w Kpa na wydawanie pozwoleń

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy, w szczególności w związku z ustawą o e-doręczeniach i zmian w Kpa.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o e-doręczeniach oraz zmiany w Kpa wpłynęły na wydawanie pozwoleń m.in. na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy. By należycie wykonywać obowiązki z tym związane, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione regulacje prawne dotyczące prawidłowego wypełniania obowiązków starosty z zakresu realizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przedstawiona zostanie problematyka wydawania pozwoleń na transport zwłok z zagranicy po zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego i wejściu w życie ustawy o e- doręczeniach. Ekspert wyjaśni problematyczne zagadnienia, przedstawi obowiązujące orzecznictwo oraz wskaże praktyczne wskazówki z zakresu omawianych kwestii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

  • Przedstawimy obowiązki starosty dotyczące wydawania zezwoleń na transport zwłok i szczątków z zagranicy oraz innych regulacji związanych z realizacją przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  • Wskażemy kluczowe zagadnienia dotyczące problematyki wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy. Przeanalizujemy wpływ ustawy o e-doręczeniach i zmian w Kpa na wydawanie decyzji.
  • Omówimy podstawy prawne regulującej kwestie transportu zwłok z zagranicy.
  • Poznamy procedurę wydania decyzji administracyjnej, elementy decyzji oraz właściwą ochronę danych podczas postępowania.
  • Omówimy orzecznictwo sądowe w zakresie problematyki szkolenia oraz przekażemy odpowiedzi na kwestie problemowe.

Uczestnik zdobędzie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jakie są obowiązki starosty dotyczące wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy?
  • Jak należy wypełnić wniosek o transport zwłok z zagranicy?
  • Kto może złożyć wniosek?
  • Jaki jest termin na rozpatrzenia wniosku? Jakie dokumenty należy dołączyć?
  • Jakie są wymagania techniczne i sanitarne dotyczące procedur związanych z transportem zwłok?
  • Jakie są opłaty?
  • Jak skutecznie doręczyć decyzję?
  • Jak wpłynie na wydawanie decyzji ustawa o e-doręczeniach i zmiany w Kpa?
  • Jakie są obowiązki powiatu w związku z realizacją przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011, Nr. 118, poz. 687 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich;
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wniosek i wymagane dokumenty:

  • osoby upoważnione do złożenia wniosku;
  • wnioski złożone przez różne osoby – prawo pierwszeństwa;
  • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon;
  • dokument urzędowy potwierdzający, iż zmarły nie był chory na chorobę zakaźną.

3. Wymagania techniczne i sanitarne dla środków transportu.
4. Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5. Terminy rozpatrzenia wniosku.
6. Opłaty od wniosku.
7. Wydanie decyzji administracyjnej.
8. Elementy decyzji.
9. Rygor natychmiastowej wykonalności.
10. Zmiana i uchylenie decyzji.
11. Ustawa o e-doręczeniach – omówienie istotnych kwestii w praktyce wydawania pozwoleń.
12. Zmiany w Kpa w związku z ustawą o e-doręczeniach – czy i jak wpłyną na praktykę wydawania pozwoleń?
13. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, zajmujący się wydawaniem zezwoleń na transport zwłok z zagranicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, w tym doręczeń elektronicznych, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.