Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zapraszamy na szkolenie z wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego polecane przede wszystkim pracownikom wydziałów transportu Starostw Powiatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym spotkaniu zostaną poruszone nie tylko kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ale również trener omówi zagadnienia dotyczące licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami 7-9 miejsc i w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ponad to poruszone zostaną tematy związane z wydawaniem, zmianą, cofaniem uprawnień oraz kontrolą przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i kontroli przewoźników.
 • Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas wydawania uprawnień przewozowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot, zarząd sukcesyjny.
 2. Zmiana właściwości organów wydających uprawnienia transportowe, niejasności ustawowe w przypadku wygaśnięcia licencji międzynarodowej – obecny stan prawny a rzeczywistość.
 3. Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak weryfikować:
  1. rzeczywistą i stałą siedzibę,
  2. posiadanie dobrej reputacji,
  3. sytuację finansową,
  4. kompetencje zawodowe,
  5. wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów.
 4. Weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymogów ustawy – kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków i jak je weryfikować - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne.
 5. Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy Prawo Przedsiębiorców, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości.
 6. Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
 7. Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 8. Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi.
 9. Kary nakładane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy.
 10. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń