• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problematyka zajęcia pasa drogowego i lokalizacji zjazdów. Wytyczne projektowania zjazdów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom służb drogowych szkolenie, którego przedmiotem będzie zajęcie pasa drogowego oraz lokalizacja zjazdów w kontekście nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz przepisów techniczno-budowlanych.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka szkolenia, które Państwu proponujemy jest bardzo istotna z punktu widzenia dokonanych w 2022 r. kilku nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz wejścia w życie nowych przepisów techniczno-budowlanych dla tych dróg. Od 15 grudnia 2022 r. obowiązują również wytyczne Ministra Infrastruktury w zakresie projektowania zjazdów, które budzą wątpliwości co do ich stosowania. Prowadzący – ekspert w prezentowanej dziedzinie z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym, omówi najważniejsze oraz sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia związane z nowymi przepisami prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z nowymi regulacjami w zakresie nowych definicji pasa drogowego, drogi, urządzeń obcych i zjazdu, a ponadto lokalizacji zjazdów, lokalizacji urządzeń obcych w pasach drogowych oraz praktycznym sposobem ich zastosowania.
• Omówienie procedury wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla urządzeń obcych liniowych i innych.
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w stosowanych przedmiotowych procedurach wraz ze wskazaniem prawidłowego sposobu postępowania.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych.
2.  Nowe definicje ustawowe m.in. pasa drogowego, drogi, zjazdu i urządzeń obcych.
3. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg w świetle nowych warunków technicznych. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia. Wytyczne projektowania zjazdów WR-D-33.
4.  Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.
5. Nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych.
6. Zezwolenie na lokalizowanie urządzeń obcych oraz reklam w pasie drogowym.
7. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.
8. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń obcych.
9. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
10. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej.
11. Wydanie nakazu przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.
12. Kary pieniężne za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
13. Zasady przenoszenia praw i obowiązków z zezwoleń wydawanych na podstawie art. 29 ust. 1, 39 ust. 3, 40 ust. 1, 40e ustawy.
14. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (oddziały i rejony GDDKiA).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, prezes SKO w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor publikacji w zakresie dróg publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 czerwca 2023 r.