Zajęcie pasa drogowego. Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie wskazany praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych. Omówione zostaną konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych, zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej oraz zaprezentowane modelowe zasady zajmowania pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:

• nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami,
• umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy
 o drogach publicznych),
• przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna,
• zajęcie pasa drogowego, a organizacja ruchu drogowego, przedłużanie zajęcia pasa drogowego
 (dopuszczalny zakres i stosowanie),
• specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40
 ustawy o drogach publicznych.

Szkolnie ma pomóc w prawidłowym:

 • pozyskiwaniu decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
 • prowadzeniu procedury związanej z pozyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego:
  - na czas robót;
  - na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności;
  - na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z ruchem drogowym;
  - w innych celach,
 • zrozumieniu procedur odwoławczych do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Decyzja na zajęcie pasa drogowego. Zasady ogólne, tryb wydawania, stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 2. Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 3. Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
 4. Rozumienie pojęć:
  1. „rzut poziomy”,
  2. „powierzchnia reklamy”,
  3. „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.
 5. Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.
 6. Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.
 7. „Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.
 8. Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.
 9. „Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.
 10. Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).
 11. Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego,
 12. Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.
 13. Zasady wzywania do uzupełniania braków,
 14. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg położonych na gruntach niebędących własnością zarządcy drogi publicznej.
 15. Wprowadzenie w pas drogi publicznej:
  1. moment wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
  2. dokonanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
  3. podpisanie protokołów przejęcia pasa drogowego i zdania pasa drogowego,
 16. Warianty zajmowania pasa drogowego – realizacja robót „w praktyce”.
 17. Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy:
  1. konsekwencje karnoprawne,
  2. sankcje administracyjnoprawne,
  3. konsekwencje praktyczne (realizacyjne).
 18. Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:
  1. mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
  2. mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
  3. mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 19. Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 20. Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,
 21. Uznaniowy zakres wymagania zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót.
  1. wpływ na ruch drogowy,
  2. ograniczenie widoczności na drodze,
  3. wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów,
  4. wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych,
 22. Zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.
 23. Harmonogram robót drogowych (etapowość).
 24. Analiza „modelowych” zajęć pasa drogowego.
 25. Właściwy sposób formułowania pełnomocnictw.
 26. Stosowanie specjalnych trybów w sprawach zajęcia pasa drogowego:
 27. Wpływ innych postępowań na sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego:
  1. „samowole budowlane” w pasie drogi publicznej.
  2. rozbudowa/rozbiórka obiektów w pasie drogi publicznej.
  3. „czyszczenie” pasa drogi publicznej z elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
  4. nakładające się odwołania od decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
 28. Zajęcie pasa drogowego a zatwierdzona organizacja ruchu drogowego.
 29. Kolizje w zajęciu pasa drogowego.
 30. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).
 31. Zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
 32. Tryb i sposób wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
 33. Kontynuacja naprzemienne zajęć pasa drogowego za zezwolenie i bez zezwolenia.
 34. Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.
 35. Awaryjne zajęcie pasa drogowego.
 36. Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych).
 37. Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.
 38. Kto może awaryjnie zajmować pas drogowy?
 39. Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.
 40. Rola zarządcy drogi publicznej przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.
 41. Rola organu zarządzającego ruchem na drodze przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.
 42. Sposób i zasady egzekwowania prawidłowości wykonywania robót przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.
 43. Awaryjne zajęcie pasa drogowego w obszarze objętym gwarancją wykonawcy robót drogowych.
 44. Weryfikacja prawidłowości pomiaru obszaru drogi publicznej wykorzystywanego na awaryjne zajęcie pasa drogowego.
 45. „Bierne tolerowanie” przez zarządcę drogi publicznej awaryjnego zajęcia pasa drogowego.
 46. Łącznie „awaryjnych” zajęć pasa drogowego.
 47. Wpływ awaryjnego zajęcia pasa drogowego na ruch drogowych i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 48. Przekwalifikowanie „awaryjnego zajęcia pasa drogowego” w zajęcie pasa drogowego poprzedzone zezwoleniem.
 49. Reakcje zarządu drogi w przypadku powstawania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego.
 50. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego.
 51. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
 52. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie awaryjnego zajęcia pasa drogowego.
 53. Lokalizacja zjazdów z uwzględnieniem nowych warunków technicznych dla dróg obowiązujących od 13 września 2019 roku – wpływ na decyzje lokalizacyjne i decyzje na zajęcie pasa drogowego.
 54. Rozumienie pojęć zjazdu „istniejącego” i „projektowanego”.
 55. Nowa klasyfikacja i definicje:
  1. zjazd indywidualny – parametry techniczne, podmioty dedykowane, zakres stosowania,
  2. zjazd publiczny – parametry techniczne, podmioty dedykowane, zakres stosowania,
 56. Przypadki stosowania nowych przepisów warunków technicznych dla dróg obowiązujących od 13 września 2019 roku.
 57. Zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne w sytuacji usunięcia terminu „linii rozgraniczających drogę publiczną”.
 58. Zjazd publiczny i zjazd indywidualny w pojęciu „granic pasa drogi publicznej”.
 59. Zjazdy publiczne i indywidualne – drogi publiczne,
 60. Zjazdy publiczne i indywidualne – drogi wewnętrzne.
 61. Zajęcia pasa drogowego na budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy dróg publicznych, którzy wydają zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje lokalizacyjne na umieszczanie urządzeń w pasie drogi publicznej, projektanci budownictwa drogowego, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg gminnych wewnętrznych, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 26 listopada 2021 r.