Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie archiwizacja dokumentów w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady postępowania z dokumentacją projektów unijnych w świetle regulacji europejskich i polskich, na każdym etapie jej obsługi: od bieżącego zarządzania do obsługi archiwalnej, zarówno w systemie tradycyjnym jak i w EZD. Prowadząca przekaże, jak poprawnie ewidencjonować i przygotować dokumentację do przekazania jej do archiwum. Omówi także kwalifikacje poszczególnych dokumentów, okresy przechowywania i sposób ich poprawnego liczenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, okresie jej przechowywania, sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • Kwalifikacji oraz okresów przechowywania dokumentacji projektów unijnych,
  • Zasad obiegu oraz rejestracji spraw w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
  • Przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji projektów unijnych do archiwum.

Istnieje możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Program

1.   Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją projektów unijnych.
2. Pojęcie dokumentu i dokumentacji oraz archiwizacji.
3. Rodzaje i typy dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych.
4. Wartość archiwalna dokumentacji projektów unijnych:
 a. kwalifikacja,
 b. okresy przechowywania, 
 c. sposób ich prawidłowego liczenia.
5. Zasady obsługi (obiegu) dokumentów oraz rejestracji spraw w zakresie obsługi projektów unijnych w systemie tradycyjnym i w systemie EZD.
6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
7. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych: 
 a. porządkowanie, 
 b. ewidencjonowanie, 
 c. przekazywanie do archiwum.
8. Podsumowanie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za archiwizację dokumentacji oraz postępowanie z dokumentacją projektów unijnych w wersji papierowej i elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 października 2022 r.