Doręczenia w k.p.a. oraz wydawanie decyzji administracyjnych w praktyce organów administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz doręczenia w k.p.a. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych zajęciach, które swym zakresem obejmują postępowanie administracyjne od wydania decyzji, aż po jej doręczenie. Nasz ekspert – doświadczony praktyk przedstawi najnowsze zmiany w k.p.a., jakie miały miejsce w 2021 r., w tym w zakresie e-doręczeń, jak również omówi problemy, wynikające ze stosowania k.p.a., które w praktyce przekładają się na wadliwość prowadzonych postępowań oraz skutkują koniecznością uchylenia danego rozstrzygnięcia administracyjnego. Szkolenie będzie miało praktyczny charakter i będzie odpowiednie zarówno dla pracowników zaczynających pracę w organach administracji publicznej, jak i doświadczonych urzędników.

 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe przybliżenie zasad związanych z doręczaniem na podstawie k.p.a., w tym zasad dotyczących e-doręczeń po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie znał zasady doręczeń. Dowie się m.in. dlaczego nie powinno się używać tzw. „żółtych zwrotek”, dlaczego nie wolno doręczać przy pomocy zwykłego maila, kto jest dorosłym domownikiem, czy można do jednej strony doręczać korespondencję elektroniczną i papierową, co to jest i do czego służy adres do doręczeń, jak jest zbudowany adres do doręczeń, czy można i dlaczego doręczać do osób fizycznych tak jak do tej pory (tj. tak jak przed 5.10.2021 r.). 
• W ramach szkolenia zostanie także szeroko omówione zagadnienie wydawania decyzji administracyjnych wraz z analizą praktycznych problemów, wynikających z błędnych praktyk organów administracji.
• Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił ocenić czy przygotowana przez niego decyzja jest poprawna od strony formalno-prawnej oraz wskazać ewentualne błędy.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I -6 czerwca DORĘCZENIE
1. Zasada oficjalności doręczeń.
2. Hierarchia doręczeń wynikająca z nowelizowanego art. 39 k.p.a.
3. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w praktyce:

• Praktyczna definicja nowej usługi.
• Kto i od kiedy musi stosować nowe zasady doręczeń?
• Główne zasady doręczeń przy pomocy PURDE.
4. Publiczna usługa hybrydowa (PUH):
• Praktyczna definicja nowej usługi.
• Główne zasady doręczeń przy pomocy PUH.
• Kiedy nie stosujemy PUH?
5. Ustalenie dnia doręczenia korespondencji – uwagi praktyczne, zasady liczenia terminów.
6. Doręczanie korespondencji elektronicznej do organów administracji publicznej i do osób fizycznych – nowe „stare zasady”:

• Stosowanie przepisów k.p.a. w dotychczasowym brzmieniu (przed. 5.10.2021 r.) w przypadku doręczeń do osób fizycznych.
• Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem publicznym (nowa zasada pisemności oraz nowe brzmienie art. 63 k.p.a.).
• Pozostawienie pisma skierowanego zwykłym mailem do organu bez rozpoznania – obowiązki organu.
• Pouczenia o nowych zasadach komunikacji elektronicznej w przypadku pozostawienia pisma bez rozpoznania.
7. Warunki doręczania pism drogą elektroniczną:
• Adres do doręczeń elektronicznych.
• Baza adresów elektronicznych.
• Skutki wpisania adresu do doręczeń do bazy adresów elektronicznych.
8. Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego – praktyczne uwagi. Kiedy należy korzystać i po co ze znowelizowanej regulacji?
9. Odbiorcy pism, zawiadomienie o zmianie adresu, pełnomocnik do doręczeń.
10. Doręczenie:

• Adresatowi.
• Dorosłemu domownikowi.
• Doręczanie zastępcze.
11. Doręczanie przez publiczne obwieszenie.
DZIEŃ II. – 7 czerwca -WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
1. Wpływ wybranych naczelnych zasad procesowych na poprawność wydanej decyzji admiracyjnej:

• Zasada praworządności i jej praktyczne skutki.
• Zasada prawdy materialnej i jej wpływ na uchylanie decyzji.
• Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony.
• Zasada zaufania do władzy publicznej.
• Zasada informowania strony.
• Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu.
• Zasada przekonywania.
2. Przed wydaniem decyzji:
• Znacznie art. 10 k.p.a. w praktyce.
• Obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
• Przedkładanie dodatkowych dowodów.
3. Elementy obligatoryjne decyzji admiracyjnej:
• Oznaczenie organu administracji publicznej – organ tzn. kto?
• Data wydania – skutki braku daty, możliwość sprostowania wadliwej oznaczonej daty w trybie art. 113 k.p.a. (oraz zadysponowania tego trybu).
• Oznaczenie strony lub stron – kto jest stroną, czy RODO zabrania mi podawania danych adresowych stron?
• Powołanie podstawy prawnej – jak prawidłowo to zrobić?
• Rozstrzygnięcie.
• Uzasadnienie faktyczne i prawne – elementy obligatoryjne uzasadnienia.
• Pouczenie - czy i w jakim trybie służy od niego odwołanie? Prawo do zrzeczenia się odwołania i skutki zrzeczenia się odwołania – jak powinno wyglądać prawidłowe pouczenie?
• Podpis – wymagania prawne, czy podpisywać załącznik do decyzji czy nie?
• Pouczanie o prawie do sądu.
4. Prawidłowe pouczenie o prawie do złożenia odwołania:
• Czy muszę pouczać o art. 136 k.p.a.?
• Przykład prawidłowego pouczenia.
5. Uzupełnienie decyzji administracyjnej.
6. Jak pisać zrozumiale – do kogo piszemy decyzję, kto ma ją rozumieć, ja ją napisać, by była zrozumiała?
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników administracji publicznej stosujących k.p.a., zarówno zaczynających pracę w organach, jak i doświadczonych urzędników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca, mający udokumentowanych przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej jst, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 649 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 2 czerwca 2022 r.