Dostęp do informacji publicznej w praktyce JST

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie i analiza aktualnych trendów w praktyce stosowania ustawy o dostępie do informacje publicznej. Omawiane zagadnienia i problemy są przedstawiane z punku widzenia organu JST w ujęciu praktycznym

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie aktualnych problemów wynikających ze stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym problemów z wnioskami masowymi. 
• Możliwość poznania praktycznych zasad rozpoznawania wniosków do dostęp do informacji publicznej, co przekłada się na nieprzegrywanie przed organem II instancji i sądem prowadzonych spraw.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej:
• Cel ustawy.
• Udip a ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
• Weryfikacja wniosku:
a. Pierwsze kroki po weryfikacji wniosku.
b. Udzielenie odpowiedzi na stan faktyczny w dacie złożenia wniosku czy w dacie odpowiedzi na wniosek?
c. Pytania dotyczące przyszłości – odpowiadać czy nie?
d. Udzielenie odpowiedzi niezwłocznie czy nie później niż 14 dnia?
e. Wezwanie do podpisania wniosku w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej („wzór” wezwania) po zmianach K.p.a. z 05.10.2021 r. 
• Minimalne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
• Wnioski anonimowe – czy trzeba rozpatrywać?
• Udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”.
• Spam a informacja publiczna.
• Czy można połączyć wnioski jednego pytającego i odpowiedzieć zbiorczo?
2. Rodzaje dokumentów związanych z U.d.i.p. i zasady ich udostępniania:
• Dokument urzędowy - czy każdy podlega udostępnieniu?
• Dokument prywatny.
• Dokument wewnętrzny.
3. Osoba pełniąca funkcje publicznej w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych.
4. Informacja publiczna tzw. przetworzona – na co zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu wniosku, jak wykazać „paraliż” jednostki. 

5. Decyzja odmowna – uwagi praktyczne, procesowe:
• M.in. prawidłowe oznaczenie organu, błąd w dacie wydania decyzji, prawidłowe pouczenie decyzji instancyjnej, podpisywanie decyzji utrwalonej w postaci elektronicznej.
6. Postępowanie po wpłynięciu odwołania:
• Możliwość autokontroli w praktyce.
• Obowiązki organu I instancji po wpłynięciu odwołania od decyzji złożonej za pomocą ePUAPu. 
7. Bezczynność i przewlekłość w załatwieniu sprawy z zakresu informacji publicznej: 
• Skarga klubu radnych na bezczynność.
• Wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania.
• Grzywna za rażące naruszenie prawa w zakresie terminu rozpatrzonego złożonego wniosku.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników j.s.t. stosujących ustawę o dostępie do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce K.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu K.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 23 maja 2022 r.