• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dostępność informacyjno-komunikacyjna w podmiotach publicznych

online

Nie tak dawno w życie weszła przepisy o dostępności, w związku z tym proponujemy państwu szkolenie, które rozwiąże najważniejsze problemy związane z zapewnieniem dostępności w zakresie komunikacji i przekazywania informacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy podmiot publiczny podlega obowiązkowym wdrażaniu dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowy zakres dostępności został określony w art. 6 ustawy, lecz niejednokrotnie wymaga on interpretacji w zakresie konkretnych rozwiązań, jakie powinny zostać wprowadzone w urzędach. Koordynatorzy ds. dostępności mają za zadanie opracować plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zawierający także obszary dostępności informacyjno-komunikacyjnej. W związku z tymi obowiązkami proponujemy udział w zajęciach, dzięki którym powyższe zagadnienia w przejrzysty sposób zostaną wyjaśnione. Szkolenie oprócz części wykładowej będzie zawierało elementy praktyczne w postaci ćwiczeń, pracy grupowej, wykonywanej przez uczestników szkolenia pod okiem trenera. Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone także case study – przykłady rozwiązań, likwidujących bariery informacyjno-komunikacyjne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Rozwój wiedzy praktycznej w tematyce dostępności informacyjno-komunikacyjnej w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
• Szczegółowe omówienie wymagań w zapewnianiu dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych w świetle obowiązujących wymagań prawnych.
• Upowszechnienie rozwiązań w zakresie wdrażania rozwiązań w zakresie likwidacji barier informacyjno-komunikacyjnych.
• Rozwój umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy m.in. również w analizie i modyfikacjach dotychczasowych planów wdrażania dostępności.
• Poznanie zasad tworzenia dostępnych wydarzeń dla uczestników i odbiorców ze szczególnymi potrzebami.
• Przedstawienie zadań koordynatora dostępności w zakresie monitorowania wdrażania dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
• Omówienie zasad prostego języka i jego praktycznego wykorzystania w komunikacji z klientami urzędów ze szczególnymi potrzebami.
• Rozwój umiejętności tworzenia informacji, pism w prostym języku oraz informacji w ETR, czyli tekstów łatwych do czytania i zrozumienia, w tym także ćwiczenia na przykładach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd przepisów regulujących dostępność informacyjno-komunikacyjną:
• Minimalne wymagania wynikające z przepisów ustawy o dostępności.
• Zapisy Konwencji ONZ w prawach osób z niepełnosprawnością.
• Standardy i wytyczne dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
• Standardy dostępności dla Polityki Spójności 2014-2022.
2. Bariery w dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
• Odbiorcy dostępności informacyjno-komunikacyjnej: grupy osób ze szczególnymi potrzebami doznających trudności w komunikacji.
• Identyfikacja barier w urzędzie: przeprowadzanie audytów dostępności i dostrzeganie barier.
3. Rozwiązania w zakresie zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
• Praktyczne wdrażanie minimalnych wymagań wynikających z art. 6 ustawy o dostępności.
• Dobre praktyki, case studies, przykłady konkretnych rozwiązań w urzędach i instytucjach publicznych.
• Wnioski o zapewnienie dostępności w urzędzie.
4. Skuteczna i prosta komunikacja:
• ETR: tekst łatwy do czytania i zrozumienia – praktyczne informacje pomocne w przygotowaniu informacji o urzędzie.
• Prosty język: zasady komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
• Jak zrobić dobry ETR o zakresie działalności urzędu? Ćwiczenia praktyczne, opracowanie lub weryfikacja istniejących dokumentów.
• Dostępne wydarzenia – informacja i komunikacja w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
5. Odpowiedzi na pytania uczestników, analiza indywidualnych przypadków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. dostępności, Trener, Audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla Koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 sierpnia 2022 r.