Dyrektywa o sygnalistach – jak przygotować niezbędne procedury zgłaszania nieprawidłowości?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tzw. dyrektywę o sygnalistach. W celu przygotowania się do jej implementacji oraz sprawdzenia narzędzi, umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości w swojej jednostce proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu. Ekspert prowadzący spotkanie, w sposób przystępny wskaże obowiązujące obecnie przepisy oraz wskaże, jak należycie przygotować się do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach wraz z omówieniem przykładowych wzorów. Przedstawione zostaną również zadania i wyzwania, stojące przed podmiotami publicznymi, dotyczące prawidłowej realizacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w jednostce, ochrony danych i sygnalisty oraz narzędzia, umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z konieczności realizacji przepisów Dyrektywy o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 • Omówimy problematykę regulacji prawnych dotyczącą kwestii sygnalistów w Polsce. 
 • Zaprezentujemy wytyczne, obejmujące przepisy antykorupcyjne dla administracji publicznej oraz zasady postępowania dla urzędników.
 • Wskażemy dokumentację niezbędną do sporządzania, przy pełnieniu funkcji sygnalisty. Przedstawimy właściwą politykę ochrony i inne istotne dokumenty. Podpowiemy jak skutecznie chronić sygnalistę w jednostce.
 • Zaprezentujemy problemowe zagadnienia dotyczące procedur. Omówimy przykładowe wzory.
 • Podpowiemy, w jaki sposób skłonić pracowników do zmiany postrzegania zgłoszeń o nieprawidłowościach w jednostce.
zwiń
rozwiń
Program

1. Kim jest sygnalista ? Przykłady i case study.
2. Jak wdrożyć Dyrektywę w podmiotach publicznych:

 • podmioty zobowiązane na gruncie dyrektywy, 
 • co ze zwolnieniem z obowiązku gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniających mniej niż 50 pracowników lub innych podmiotów, zatrudniających mniej niż 50 pracowników?
 • czym są naruszenia i jakie naruszenia może zgłaszać sygnalista?

3. Jakie przepisy obowiązują aktualnie w Polsce a dotyczą sygnalistów?
4. Co z wdrożeniem dyrektywy, co z projektem polskiej ustawy?
5. Whistleblowing a system zgłaszania nieprawidłowości w podmiotach publicznych.
6. Jak przygotować się do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości?
7. Zgłoszenie nieprawidłowości i naruszeń, zawiadomienie i jego elementy. Dane osobowe sygnalisty. A co z anonimami?
8. Proces a procedura (niezbędne elementy procedury) - omówienie koniecznych elementów procedury i ich etapów. 
9. Kanały zgłoszeń wewnętrznych:

 • jak wybrać wewnętrzny kanał zgłoszeń?
 • kanały archaiczne a nowe technologie,
 • jak wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń?
 • jak powinien działać odpowiedni wewnętrzny kanał zgłoszeń?

10. Jak zapewnić poufność, ochronę tożsamości sygnalisty:

 • ochrona danych osobowych a procedura zgłaszania nieprawidłowości,
 • ochrona danych osobowych sygnalisty, innych osób uczestniczących w postępowaniach wyjaśniających oraz osób oskarżonych o naruszenia,
 • zadania IOD na gruncie zgłoszeń sygnalisty. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w tym jst i ich jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad, inspektorzy ochrony danych osobowych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radcy prawni, pracownicy administracji samorządowej i państwowej powołani do pełnienia funkcji sygnalistów. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.