• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – nowe obowiązki jsfp od 10.12.2023 r.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, krok po kroku, przeanalizujemy zagadnienia związane z doręczeniami w postępowaniu administracyjnym. Przedstawimy nowe zasady e-doręczeń, wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, których obowiązek stosowania został określony Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej (…) na 10 grudnia 2023 roku. Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy, a podczas nich:
• na praktycznych przykładach zaprezentujemy zmiany przepisów z uwzględnieniem ich konsekwencji dla prowadzenia postępowania administracyjnego,
• wyjaśnimy pojawiające się wątpliwości i odpowiemy na pytania związane z nowymi zasadami doręczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę zakresu doręczeń w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Zapoznasz się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi publicznej usługi doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
• Poznasz znaczenia pojęć publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), publicznej usługi hybrydowej (PUH), kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego (KUDE) i dowiesz się w jakich sytuacjach je stosować.
• Zrozumiesz zasady doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE od 10 grudnia 2023 r.
• Dowiesz się:
- czym się różni adres do doręczeń elektronicznych od adresu poczty elektronicznej,
- czym się różni doręczanie przez e-PUAP od nowych e-doręczeń i czy e-PUAP przestanie działać,
- jaka jest rola operatora wyznaczonego, jego obowiązki i zakres odpowiedzialności,
- na czym polegać będzie „fikcja doręczenia elektronicznego”,
- w jakich okolicznościach możemy odstąpić od elektronicznego doręczenia korespondencji i wysłać ją drogą tradycyjną.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczne doręczenie w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego, w tym doręczenia za granicę - doręczanie do państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej:
• „fikcja doręczenia” - podwójne awizo,
• informowanie stron poprzez obwieszczenie,
• doręczanie, gdy stronami jest małżeństwo,
• wydruk pisma doręczonego w wersji elektronicznej, jako dokument urzędowy,
• doręczenie a ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej.
2. Zakres obowiązywania ustawy o doręczeniach elektronicznych.
3. Podstawowe pojęcia:

• publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• publiczna usługa hybrydowa,
• kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• adres do doręczeń elektronicznych,
• operator wyznaczony,
• skrzynka doręczeń.
4. Wyłączenia stosowania ustawy.
5. Zasady doręczania przez podmioty publiczne:

• korespondencji, wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• korespondencji, wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej,
• wyłączenia.
6. Baza adresów do doręczeń elektronicznych: nowy rejestr publiczny, zakres przetwarzanych danych w bazie, w tym danych osobowych.
7. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń. Jakie podmioty są zobowiązane do ich posiadania (terminy), nowe obowiązki jst i ich jednostek organizacyjnych.
8. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń. Gdzie i w jaki sposób składać wnioski, zakres wniosku, terminy.
9. Administrator skrzynki doręczeń: nowa funkcja w administracji publicznej:
• obowiązek wyznaczenia administratora,
• termin wyznaczenia administratora,
• obowiązki i uprawnienia administratora,
• zarządzanie skrzynką doręczeń,
• zasady dostępu do zasobów skrzynki.
10. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:
• rola i zadania operatora wyznaczonego,
• doręczenia korespondencji do podmiotu publicznego,
• koszty.
11. Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej:
• przekształcanie dokumentu elektronicznego w wersję papierową,
• potwierdzanie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego,
• opłaty pobierane przez operatora wyznaczonego od podmiotów publicznych za świadczenie usługi,
• wyłączenia stosowania usługi hybrydowej.
12. Obowiązki operatora wyznaczonego w związku ze świadczeniem usługi hybrydowej dla sektora publicznego.
13. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne - zastosowanie Kodeksu cywilnego:
• nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• nienależyte wykonanie publicznej usługi hybrydowej,
• terminy doręczeń, zasady liczenia terminów doręczeń w przypadku usług elektronicznych.
14. Odszkodowania należne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Zbyt późne doręczenie. Kto ma prawo wniesienia reklamacji?
15. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych.
16. Terminy zaistnienia obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych.
17. Rozporządzenia wykonawcze.
18. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biorący udział w wydawaniu decyzji administracyjnych i stosujący przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 listopada 2023 r.