Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Procedury zarzadzania dokumentacją pod kątem audytów i kontroli zewnętrznych.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim archiwistom, pracownikom sekretariatu i kancelarii, którego przedmiotem będzie instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu procedur postępowania z dokumentacją pod kątem przygotowania do kontroli i audytów przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją. Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie, przy uwzględnieniu stanowisk pracy za prowadzone sprawy.

Prawidłowe okresy przechowywania danych oraz przestrzeganie zasad ograniczonego przechowywania, integralności i rozliczalności są nierozerwalnie związane z zarządzaniem dokumentacją w jednostce samorządowej, w tym znajomością procedur kancelaryjnych i stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury brakowania tj. rozliczania się z dokumentacja nieprzydatną w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.
 • Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).
 • Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.
 • Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.
 • Zwrócenie uwagi na nowe wytyczne archiwów państwowych w kwestii nowelizacji wykazów akt oraz archiwizowania tzw. dokumentacji projektów unijnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją.
 2. Treści aktów prawnych w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:
  • obowiązki jednostek, które wybiorą system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD);
  • obowiązki jednostek, które wybiorą system tradycyjny.
 3. Jednolity rzeczowy wykaz akt – tworzenie znaków spraw, klasyfikacja dokumentacji.
 4. Kwalifikacja archiwalna i kategorie archiwalne dokumentacji z uwzględnieniem wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z 2020 i 2021 r. Problem rozbudowy i zmian wykazów akt.
 5. Instrukcja kancelaryjna - przepisy ogólne:
  • postępowanie z dokumentacją spraw niezakończonych wytworzoną i zgromadzoną w podmiotach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt;
  • nadzór nad dokumentacją w jednostce;
  • bezdziennikowy system kancelaryjny (spis spraw, znak sprawy, teczki rzeczowe, itp.);
  • dokumentacja tworząca akta sprawy (znak sprawy).
 6. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i EZD:
  • organizacja obiegu dokumentów;
  • przyjmowanie, otwieranie, rejestrowanie, kontrola zawartości, przesyłek papierowych;
  • czynności przy wpływach: przekazanych pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) i na informatycznym nośniku;
  • załatwianie spraw: dekretacja, rejestracja spraw (spis spraw, znak sprawy), zakładanie teczek, redagowanie projektów pism, akceptacja, wysyłka pism w postaci papierowej i elektronicznej, rejestry przesyłek; dokumentacja spraw załatwianych ustnie, obieg wewnętrzny, dołączanie dokumentów do akt spraw;
  • przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych;
  • dokumentacja spraw zakończonych, skład chronologiczny i skład informatycznych nośników danych.
 7. Postępowanie z aktami w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki lub jednostki organizacyjnej.
 8. Tryb przekazywania dokumentacji na nośniku papierowym akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.
 9.  Postępowanie z dokumentacją w momencie reorganizacji i likwidacji podmiotu.
 10. Archiwum zakładowe, a registratura i „archiwa wydziałowe”, outsourcing archiwalny.
 11. Dyskusja, pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy kancelarii i sekretariatów, działów organizacyjnych, koordynatorów czynności kancelaryjnych, osoby odpowiedzialne za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 stycznia 2022 r.