• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

Program i karta zgłoszenia

19-21 października 2022 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-17:15; 9.30-16:45; 10:00-15.30.

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze udział w 3-dniowym kursie, który realizowany będzie w ciągu 24 godzin dydaktycznych.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania wskazany przez Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma kształcenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa instytucjach.

Proponujemy intensywne spotkania, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów i praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie podstaw funkcjonowania samorządu i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jst, m.in. finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na zadane wykładowcom pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 19 października 2022 r. (środa)

Wprowadzenie do kursu, informacje ogólne.

10.00 – 12.30

I. Ochrona danych osobowych RODO:

1. Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny.

2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

3. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.

4. Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).

5. Inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 14.15

II. Akty prawne i ich hierarchia:

1. Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa.

2. Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji).

3. Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia:

 • źródła prawa miejscowego,

 • źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego,

 • źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej.

4. Prawo wewnętrzne.

5. Zasady publikacji i promulgacji źródeł praw.

III.  (ustawy ustrojowe):

1. Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje.

2. Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej.

3. Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie).

4. Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa).

5. Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne.

14.15 – 15.45

IV. Ustawa Prawo zamówień publicznych:

1. Nowe progi ustawowe.

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień klasycznych.

3. Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym:

  • ogłoszenie o zamówieniu,
  • specyfikacja warunków zamówienia
  • wybór najkorzystniejszej oferty.

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

5. Środki ochrony prawnej.

15.45 – 17.15

V. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej:

1. Dostęp do informacji publicznej:

 • podstawy prawne,

 • informacja publiczna – pojęcia, Biuletyn Informacji Publicznej,

 • zasady dostępu do informacji publicznej,

 • formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek,

 • ograniczenia w dostępie do informacji publicznej,

 • odpowiedzialność karna.

2. Ochrona informacji niejawnych:

 • podstawy prawne, zasady klasyfikowania informacji niejawnych,

 • postępowanie sprawdzające, postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

 • sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

 • środki ochrony fizycznej informacji niejawnych, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,

 • odpowiedzialność karna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, zobowiązane do odbycia teoretycznej części służby przygotowawczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 – prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

Trener 2 – specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

Trener 3 – pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Trener 4 – prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej.

Trener 5 – Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

Trener 6 – politolog, ekspert w dziedzinie badań nad podstawami i mechanizmami życia politycznego, działania państwa i demokracji; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Trener 7 – niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych.

Trener 8 – psycholog, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 869 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.