• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak pisać prosto, jasno i zwięźle? Redagowanie pism urzędowych zgodnie z zasadami prostego języka

Zapraszamy na szkolenie z redagowania pism urzędowych, podczas którego zapoznają się Państwo m.in. z zasadami poprawności językowej przy tworzeniu dokumentów urzędowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Program spotkania obejmuje szeroko rozumianą poprawność językową (obejmującą najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z dokumentów i pism urzędowych. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania. Ich niepoprawność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Szkolenie ma charakter warsztatowy i prowadzone jest z użyciem prezentacji multimedialnych, testów i przykładów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.
Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej. Dlatego też jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu zwiększy Państwa nie tylko wiedzę merytoryczną ale również i umiejętności w zakresie przygotowywania poprawnych tekstów urzędowych.

zwiń
rozwiń
Program

1.   Przygotowanie poprawnych tekstów – czyli jak pisać zgodnie z zasadami ortografii, prostego języka i netykiety. 
2. Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie), najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń), najtrudniejsze zagadnienia interpunkcyjne.  
3.  Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk). 
4. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
5.  Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
6.   Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
7.  Prosty język w korespondencji oficjalnej – na czym polega, dlaczego warto go stosować, techniki, narzędzia i zasady ułatwiające proste pisanie, upraszczanie języka w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (m.in. pisma urzędowe, regulaminy, instrukcje).
8. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
9. Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
10.  Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność, komunikacja bez żargonu i pustosłowia.
11. Spójność i kompozycja tekstu.
12.  Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
13.  Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe) – struktura, budowa i standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące.
14. Prawidłowe pod względem technicznym rozmieszczenie tekstu w piśmie urzędowym.
15. Zasady  netykiety.
16.  Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
17.   Zakończenie i podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby pracujące w sekretariatach, biurach asystenckich, biurach rady, osoby odpowiadające za przygotowywanie pism dla klientów, osoby przygotowujące decyzje administracyjne i podatkowe, osoby odpowiadające za obsługę kadry zarządzającej w zakresie przygotowywania pism i organizacji spotkań, osoby pracujące w działach promocji, obsługi stron internetowych, osoby przygotowujące teksty dziennikarskie i informacyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Językoznawca, redaktor, wykładowca kultury języka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych dla kontrolerów wewnętrznych. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. Otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji urzędowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji publicznej, prostej polszczyzny w urzędzie, komunikacji medialnej, wystąpień publicznych i budowania autorytetu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 14 września 2022 r.